Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Autor Igor Zverko

VOĽBY 2023

Milí Slováci, prosíme vás, venujte nasledujúcemu článku a iniciatíve Národného obrodenia patričnú pozornosť!

Kandidátov si vyberieme tentokrát už len na základe osobných referencií !

Vízia Spravodlivej Spoločnosti

Program Obrodnej Spoločnosti pre nasledujúce generácie

Cesta k vedomému vstúpeniu do najvyššieho bytia

Motto:

Kto chce spasiť svet,

Musí sa najskôr spasiť sám.

To znamená poznať sám Seba.

Dokonalú cestu k tomuto podáva autor,

Ktorý touto cestou sám prešiel.

Cesta_vedom_ vstúp_do_najv_bytia

Redakčne spracoval Pavel Holík

Výber zástupcov

P R E V O L A N I E

Motto:

Miláčikovia,  moji  milení!

Poctivo a čestne, pred tvárou svätej a vševedúcej prítomnosti hovorené:

 • Poznám cestu vybudovania akejkoľvek hmotnosti prostého tela – somatu duchovného
 • Poznám cestu, ktorá vedie z tohto sveta polooživeného, polovedomého : relatívneho, z tohto sveta tieňov a zmätkov a neporozumení a preto večných bôľov a utrpení …do sveta čisto duchovného, plne oživeného, prejasneného …

A poznám proces, ktorým môže byť duchovné telo … vybudované!!

 • Tvrdím ďalej na základe svojich vlastných poznatkov a skúseností, že žitie v onom skutočnom svete duchovnom, po vybudovaní tela, je nevysloviteľného a nepopísateľného blaha plné … …
 • … tvrdím ďalej … že ako podmienky k vybudovaniu tela duchovného, tak aj podmienky prechodu do sveta spirituálneho sú nesmierne ťažké.

Pravda, že chtiac Vás poučiť, osvietiť a vyslobodiť, musel som zostúpiť a musel som sa podmienkam Vášho života prispôsobiť…

JEDINÉ PRAVÉ NAJVYŠŠIE NÁBOŽENSTVO

Poznanie najvyššej pravdy

Majster Ján Maliarik svojim životným dielom napĺňal obsah konceptuálne najvyššej, prvej priority riadenia zložitých sociálny super-systémov v zmysle Koncepcie všeobecnej (spoločnej) bezpečnosti. Opísal ako usporiadať pomery vo Svete aby ľudstvo žilo spokojným a šťastným životom. V tu uvedenej prednáške sa zaoberá tým najdôležitejším, ako bežných ľudí priviesť na cestou k duchovne vysokým úrovniam, ako z bežných ľudí vychovať bytosti s Ľudským typom psychiky.

Majster Ján Maliarik – konceptuál

Majster Ján Maliarik v knihe „Tristo hriechov ľudských“ v r. 1935 (!) na str. 125 napísal:

„Dnešný Boľševizmus Znamená na Tú Dobu a pre Vnútorné Prebudovanie Národa Ruského Neoceniteľné Dobrodenie !!  … Národ Ruský Musel Byť až do základu otrasený, mnohé prvky v jeho inak Krásnej Duši a Charakteru Museli Byť rozborené, sluhovská závislosť na falošnej autorite odstránená, sebavedomím nahradená atď. Jednou z Najvýznamnejších Predpomienok Vnútornej, inak Veľmi Potrebnej Prevýstavby Národa Ruského Je  P-o-ž-e-h-n-a-n-ý  Zásah Boľševizmu !! … Fakt Tento Poznáte a aj Vďačne Uznáte, až sa vlnobitie utíši a až sa po istom potrebnom časovom odstupe bude možno na Výsledky Kľudne Podívať !! …

VEGETARIÁNSTVO – prebraté z knihy Tristo hriechov ľudských

„Požívať mäso – je veľmi veľký hriech – je mnohonásobne ťažké previnenie!! – – Požívať mäso:

a/ je hriech proti Súcitnej Láske, ktorá nikdy žiadnej živúcej – cítiacej bytosti bolesť nespôsobí: BOH Láska Jest!! … Svätý František drahým zimným plášťom Vykúpil Ovečku Sestričku (je to jeho Vlastný Výraz!!) smýkanú na smrť a preto žalostne nariekajúcu.!! …

Stupne hodnôt obrodnej spoločnosti

 1. Hodnotový stupeň – Hmota, hmotný základ všetkých ďalších, vyšších hodnotových stupňov. Najmenej oživené prejavené hmotno, Zem ako matéria a ekvivalenty hmoty a energie.
 1. Hodnotový stupeň Rastlinná forma života, rastlinnou vegetáciou oživená hmota.
 1. Hodnotový stupeň Živočíšna ríša, životom oživená hmota, zvieracia ríša od nižších foriem života k vyšším až po oživené ľudské telo.
 1. Hodnotový stupeň Človek zvierací, sebapresadzovanie pre vlastný osobný prospech, úžitok, hodnota egoizmu.
 1. Hodnotový stupeň Vzdelávanie a vzdelanie – umelecké, vedecké, filozofické, objavovanie a do života zavádzanie zákona kauzality.
 1. Hodnotový stupeň Obetavosť, princíp osobnej angažovanosti a vkladu, obetavosti a práce jednotlivca na prospech celku, národa (kolektívu). Objavovanie súnáležitosti, jednoty celku, vzájomnej závislosti.
 1. Hodnotový stupeň Láska k Slovanstvu, odovzdávanie osobných schopností na prospech, zjednotenie a povznesenie Slovanstva (inde zjednotenia a povznesenia iných národných skupín).

————————————————————————————-

Stupne hodnôt obrodnej spoločnosti Dŕžava Slovensko

 1. Hodnotový stupeň – Hmota, hmotný základ všetkých ďalších, vyšších hodnotových stupňov. Najmenej oživené prejavené hmotno, Zem ako matéria a ekvivalenty hmoty a energie.
 1. Hodnotový stupeň Rastlinná forma života, rastlinnou vegetáciou oživená hmota.
 1. Hodnotový stupeň Živočíšna ríša, životom oživená hmota, zvieracia ríša od nižších foriem života k vyšším až po oživené ľudské telo.
 1. Hodnotový stupeň Človek zvierací, sebapresadzovanie pre vlastný osobný prospech, úžitok, hodnota egoizmu.
 1. Hodnotový stupeň Vzdelávanie a vzdelanie – umelecké, vedecké, filozofické, objavovanie a do života zavádzanie zákona kauzality.
 1. Hodnotový stupeň Obetavosť, princíp osobnej angažovanosti a vkladu, obetavosti a práce jednotlivca na prospech celku, národa (kolektívu). Objavovanie súnáležitosti, jednoty celku, vzájomnej závislosti.
 1. Hodnotový stupeň Láska k Slovanstvu, odovzdávanie osobných schopností na prospech, zjednotenie a povznesenie Slovanstva (inde zjednotenia a povznesenia iných národných skupín).

     ——————————————————————————————————

PRISPIEVANIE – UBUNTU

Pohľad Michaela Tellingera na svet bez peňazí

UBUNTU-Prispievanie

Relácia “Ako ďalej?” diel 42

Západoslovanská Únia

Relácia “Ako ďalej?” diel 40

Súčasné dianie z pohľadu Majstra Jána Maliarika ...

Relácia “Ako ďalej?” diel 39

Pokračujeme v téme “KOPNÉ PRÁVO” z predchádzajúcich dvoch relácií.

 1. Hospodárenie

 Cieľom hospodárenia je zabezpečiť pre členov komunity – Občiny a Dŕžavy Základné životné potreby na ktoré bude mať každý nárok a to buď titulom podielu na práci pre spoločnosť alebo titulom sociálneho zabezpečenia na ktorom sa členovia komunity dohodli.

« Staršie články

© 2024 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑