Motto:

Miláčikovia,  moji  milení!

Poctivo a čestne, pred tvárou svätej a vševedúcej prítomnosti hovorené:

  • Poznám cestu vybudovania akejkoľvek hmotnosti prostého tela – somatu duchovného
  • Poznám cestu, ktorá vedie z tohto sveta polooživeného, polovedomého : relatívneho, z tohto sveta tieňov a zmätkov a neporozumení a preto večných bôľov a utrpení …do sveta čisto duchovného, plne oživeného, prejasneného …

A poznám proces, ktorým môže byť duchovné telo … vybudované!!

  • Tvrdím ďalej na základe svojich vlastných poznatkov a skúseností, že žitie v onom skutočnom svete duchovnom, po vybudovaní tela, je nevysloviteľného a nepopísateľného blaha plné … …
  • … tvrdím ďalej … že ako podmienky k vybudovaniu tela duchovného, tak aj podmienky prechodu do sveta spirituálneho sú nesmierne ťažké.

Pravda, že chtiac Vás poučiť, osvietiť a vyslobodiť, musel som zostúpiť a musel som sa podmienkam Vášho života prispôsobiť…

Opustil som oné sväté a vznešené možnosti – skutočnosti na čas – A zasnúbil som sa s Vami. A Vy so mnou. Ja v zľutovaní a láske s Vami. A Vy v pochopení a porozumení so mnou …

        Kňaz  Ján  Maliarik                                                                                            16.II. 1927

PREVOLANIE  Majstra Jána Maliarika k Slovenskému národu

prevolanie_slovenskemu_narodu