„Požívať mäso – je veľmi veľký hriech – je mnohonásobne ťažké previnenie!! – – Požívať mäso:

a/ je hriech proti Súcitnej Láske, ktorá nikdy žiadnej živúcej – cítiacej bytosti bolesť nespôsobí: BOH Láska Jest!! … Svätý František drahým zimným plášťom Vykúpil Ovečku Sestričku (je to jeho Vlastný Výraz!!) smýkanú na smrť a preto žalostne nariekajúcu.!! …

b/ je hriech proti právu na život!! … Zviera má tak právo na svoj život, ako aj človek!! … Tu nemôžu byť vzorom dravé zvieratá!! – Tu Je Vzorom Sv. František a Iní Podobní Jemnocitní Spasitelia!! … Ak neposlúchnete – -: však uvidíte!! – –

c/ je hriechom proti pokroku zvieraťa!! – – Zviera je tu preto, aby pomocou svojich päť zmyslov zbieralo skúsenosti … aby sa učilo a pomaličky zdokonaľovalo!! Deje sa to u zvieraťa ďaleko pomalšie, než u človeka, ale deje sa predsa!! …

d/ je hriechom proti telesnému zdraviu človeka samého, mäso požívajúceho!! … Vo zvieracom tele je vždy viacej neduživých látok, baktérií nemoc spôsobujúcich, než v plodoch rastlinných!! Potom je nutné uvážiť, že zvieracie telo od okamihu smrti prechádza v hnitie!! – T. j. od okamžiku smrti sa tie neduživé látky rapídne množia vo zvieracom tele!! – –

e/ je hriechom proti duševnej a morálnej čistote – je hriechom proti duševnému zdraviu mäso požívajúceho!! – – Požívaním zvieracieho mäsa asimiluje, prijíma duša človeka zvieracie vlastnosti a stáva sa zvieracou, namiesto jemnosti stáva sa vždy hrubšou a hrubšou, morálne tupšou a tupšou!! – – U ľudí mäso požívajúcich nemôže byť reči o mravnom pokroku!! – – môže byť reč buď o veľkom zápase medzi dobrom a zlom – buď o hotovej už otupelosti – – buď o surovosti – – – – – –

Áno: požívať mäso: je veľmi veľkým hriechom ! – je mnohonásobne ťažkým citeľným previnením !! –

– Nb.: Ani v tejto čiastke neslobodno byť fanatikom!! – …

Za jedno: zviera sa mohlo v minulom a v minulých životoch svojich tak previniť, že musí teraz násilnou smrťou, alebo iným ťažkým utrpením pykať !! – … Ty však, kto Toto Tu v Bázni Božej a Rozumne Čítaš a o všetkom čo Čestný Muž a Mysliteľ Uvažuješ …: O-d-p-u-s-t-i  Veľkomyseľne zvieraťu, ak sa dopustilo v minulosti proti Tebe … Nevyrovnávaj sa rovnakým spôsobom!! … O-d-p-u-s-t-i … P-r-e-p-á-č … Láskyplným Odpustením  Získaš V-i-a-c-e-j … … než spravodlivým vyrovnaním!! … Odpusť nám viny naše, a-k-o  aj my odpúšťame vinníkom našim !! … Áno: Sväté Slovo !! …

Za druhé: ak príde, alebo ak Skloní sa Spasiteľ do spoločnosti ľudí nevedomky mäso požívajúcich: nezačne zhurta káraním – žehraním a vnucovaním im vegetariánstva!! … Prispôsobí sa … a Pozvoľna ich osvecuje, vychováva, zjemňuje !! … V Službách DOBRA aj Zviera Bude Bohato Odmenené !! …

Za tretie: Ak má ten alebo Onen Spasiteľ „Veľké Poslanie“ … a ak nie je inak vyhnutia, Podvolí sa aj požitiu mäsa !!  V takých prípadoch nemôže a ani nesmie byť Spasiteľ posudzovaný nepovolanými !! – On Vie: čo, ako a kedy Robiť Má !! …

Za štvrté: DOKONALÉMU Je „Avikalpa“ – Jeho telesné žitie … … aj ostatné zjavené Bytie  v-š-e-t-k-o !! … …

Za piate: Vegetariánstvo Má Byť Pestované:

  1. s Pochopením … B. a Dobrovoľne!! …

Inak je to bezcenné vegetariánstvo!!

Rozhodne Musíme všetko možné Vynaložiť, aby telesný Náš organizmus bol čistý, zdravý a jemný!! … Inak sú to všetko prekážky pre rôzne Jemné Výkony Duševné a ešte viacej pre rôzne Veľmi Jemné Vplyvy Duševné a ešte viacej pre rôzne Veľmi Jemné Vplyvy DUCHOVNÉ!! – Rozhodne Stáva Možnosť veľmi mierneho a jemného vyživovania telesného organizmu pokrmami a nápojmi … len nápojmi … len vzduchom a vôňami!! … … … V DOME (Kozmos)  OTCA  Môjho Nebeského Príbytky  m-n-o-h-é  a Veľmi Rozmanité Sú !! … … Hrubšie – až veľmi hrubé – – jemnejšie … Jemné … až Veľmi Preveľmi Jemné!! … … … Je Samozrejmé: Ako sa Pripravíme … Zjemníme … Zušľachtíme … a Zdokonalíme …: do takých a Takých a TAKÝCH Príbytkov Nebeských sa Potom Dostaneme !! … … N-i-e  fanaticky – zelóticky vynucovať cnosti, presvedčenie, vierovyznanie, svetonazeranie !! „to“ k ničomu nevedie!! – Skôr škodí, než prospeje!! – … Posvietiť na všetko – Všetko  JASNE … … a potom si rob, alebo Rob, ó človeče, ako chceš – Chceš …

… dokiaľ budú Zvieratá zabíjané

A Ich mäso pojedané – – a dokiaľ budú

Týrané, tak a tak – -:

Do tej Doby Je a Ostane Všetko Hlásanie Lásky:

buď: úbohým mizerným sebaklamom!! –

buď: hnusnou – špinavou lžou!! –

 

Pravda: Len Skutočné Hlboké Jemné Vyciťovanie

Všadeprítomnosti  Všadebytného  Môže  Mať – Cit

a Pochopenie aj pre Zvieratá!! … …

Človek Ich iba vo svojej hlbokej slepote, nevedomosti a krutosti týra a sužuje, popr. zabíja a pohlcuje!! – –

Len sám zviera – človek – môže takto cítiť a jednať!! – ʺ