Krátkodobá úroveň programu

Občiansky reset, tézy zmeny

Veľa problémov, zla sa nahromadilo v spoločnosti. Ich riešením revolúciou, zmenou vlády, poslancov za iných, odstránením starých, zlých, náhradou za staronových, nových, doteraz neskorumpovaných bez zmeny podmienok nie je skutočná zmena. Je to iba cyklické opakovanie chýb.

Zmena je nutná, nevyhnutná. Sme v bode zlomu, keď hrozba straty z nečinnosti prekonáva strach zo zmeny.

Revolúcii ľudstvo zažilo veľa, skúsme teraz tlmiť výbuch a evolučne sa posunúť ďalej. Spravme zmeny v našich mysliach, túžbach, cieľoch, v ponímaní úspechu, šťastia, životného poslania, spolupráce, snažme sa dosiahnuť skutočné hodnoty, nie v pozlátkach zabalené klamstvá.

Ako ďalej?

Opravme to, čo máme. Máme štát. Skorumpovaný, rozkradnutý, s nie celkom dobrými štruktúrami riadenia, no medzinárodne uznaný, včlenený do rôznych štruktúr, ktoré sa nám môžu, ale nemusia páčiť. Tento štát je náš! Iný nemáme a emigrovať nechceme. Sme tu doma. Chceme žiť na Slovensku. Chceme tu byť spokojní, šťastný!

Čo teda musíme zmeniť, zlepšiť, aby sme svoj štát, vlasť milovali, cítili sa tu dobre? My i naši potomkovia. Aby sme boli hrdí na svoju históriu, predkov, na Slovensko, na seba? Aby sme mohli slobodne rozhodovať o svojom živote, aby sme mohli ďalej rozvíjať štátne zriadenie povedzme i s prvkami kopného práva, slovanských tradícii, kultúry, resp. všetko to, čo si želáme a k čomu sa kolektívne prikloníme, čo budú radi rozvíjať i naši potomkovia. Základ, štát máme, buďme opatrní v presadzovaní radikálne revolučných krokov, konajme rozumne, rozvážne, ale zásadne.

Zásadná zmena musí byť v prístupe občana k možnosti spravovania vecí verejných.

1. Zmena volebného zákona s možnosťou voliť osobnosti bez viazanosti na politické strany a zmena jedného volebného obvodu na volebné obvody podľa okresov. Volič musí mať možnosť kontaktu so svojim poslancom, poslanec má povinnosť prezentovať požiadavky svojich spoluobčanov pri tvorbe zákonov a všeobecne záväzných nariadení. Odmena poslanca za poslaneckú prácu musí byť naviazaná odsúhlaseným kľúčom na priemerný príjem obyvateľov svojho okresu.

2. Zákon musí umožňovať odvolať volených zástupcov, ak sa spreneveria svojim sľubom, ak vedú svoje rezorty, zverené inštitúcie, protispoločenským smerom, ak hlasujú a rozhodujú v orgánoch štátu, obce a v podnikoch s účasťou štátu, obce proti záujmom voličov, proti občanom.

3. Podobne legislatíva musí umožňovať zrušiť prijatý zákon, všeobecne záväzné nariadenie odporujúce vôli občanov. Forma a mechanizmy tohto procesu môžu byť rôzne. Petícia, referendum… Treba zmeňiť, oživiť naše nefunkčné referendum. Zmena kvóra a množstva potrebnej účasti pre platnosť referenda…

4. Trestnoprávna zodpovednosť občanov musí byť bez výnimky. Teda i politikov, úradníkov, všetkých osôb verejne činných bez rozdielu. Nahradiť škody, pykať za svoje zlé rozhodnutia musia tak, ako majiteľ firmy, riaditeľ podniku, sústružník, vrátnik …

5. Hľadajme spojencov, odborníkov, ľudí čestných, múdrich, ochotných budovať prosperujúcu spoločnosť v morálne čistom duchu. V odborných veciach sa musíme oprieť o schopných manažérov, lekárov, právnikov, psychológov, mediálnych odborníkov, pedagógov, ekonómov, diplomatov atď. atď… Občania, ako ich zamestnávatelia, musia mať k dispozícii mechanizmus postihu, eliminovania nečestnosti. Títo odborníci by nás občanov mali presvedčiť o dobrých úmysloch a profesionálnej zdatnosti, aby sme sa na nich mohli s dôverou spoľahnúť pri ich analýze a riešení problémov, pri riadení, prípadne kontrole zložitého štátneho aparátu.

6. Ak by sa podarilo zmeniť uvedené systémové nedostatky terajšieho nastavenia spoločnosti bolo by takmer jedno kto bude na čele štátu. Ak budú jeho snahy súzvučiť s rešpektovaním občianskych, národných, sociálnych, kultúrnych, morálnych, ekonomických, bezpečnostných potrieb väčšiny občanov SR. Ak občan SR bude mať pocit slobody, bezpečia, možnosti sebarealizácie, šťastného života.

7. Dôležitý bod s ďalekosiahlym významomv tomto štádiu budovanie alternatívy k masmediálnym obrom, ktorí zachvátili celý priestor hlavného mediálneho prostredia a precízne manipulujú našou verejnou mienkou podľa svojich cieľov. V prvom rade by sa verejnoprávne médium RTVS platené z daní občanov malo dôsledne odpolitizovať a odideologizovať. Spravodajstvo musí byť objektívne, vyvážené, očistené od manipulácii, poloprávd, zbavené pôsobenia rôznych záujmových skupín. Za obsah vysloveného, napísaného príspevku musí niesť zodpovednosť autor príspevku. Vráťme slovám pôvodný zmysel. Pravda nech je pravdou, lož lžou, zlodej zlodejom.

8. Je neprípustné iným štátom, korporáciám, záujmovým skupinám zištne ovplyvňovať našu mládež, kultúru, politiku cez rôzne politické mimovládne organizácie proti záujmom občanov Slovenska.

9. Ak to povaha problému umožňuje, orientujme občianske aktivity nie proti niekomu konkrétnemu, proti nejakej strane, politikovi, národnej či nadnárodnej inštitúcii, ale zamerajme sa na to, čo môžeme urobiť my, občania v našom vedomí, myslení, konaní. Uvažujme, premýšľajme, plánujme, snívajme, závery konfrontujme v debatách s kýmkoľvek a kdekoľvek, nie iba v kruhu priaznivcov, pochlebovačov. Úvahy transformujme do reálnych kontúr a dozreté ich šírme k ostatným vnímavým občanom. Ak sa s nimi stotožnia, ak budú uveriteľné, začnú ich sami realizovať, požadovať ich realizáciu zodpovednými osobami, štátom. Usmernenou silou svojej vôle dokážu zmeniť oveľa viac ako revolučnými pokrikmi na barikádach.

10. Hľadajme spojencov doma, u susedov Čechov, Moravákov, Poliakov, Slovanov. Naše snaženie isto osloví podobne zmýšľajúcich ľudí aj medzi Maďarmi, Germánmi a inými národmi.