Poznanie najvyššej pravdy

Majster Ján Maliarik svojim životným dielom napĺňal obsah konceptuálne najvyššej, prvej priority riadenia zložitých sociálny super-systémov v zmysle Koncepcie všeobecnej (spoločnej) bezpečnosti. Opísal ako usporiadať pomery vo Svete aby ľudstvo žilo spokojným a šťastným životom. V tu uvedenej prednáške sa zaoberá tým najdôležitejším, ako bežných ľudí priviesť na cestou k duchovne vysokým úrovniam, ako z bežných ľudí vychovať bytosti s Ľudským typom psychiky.

Úryvok z textu:

Žena napríklad môže byť mužovi celým náboženstvom. – Celkom tak aj muž žene. – Žena môže byť mužovi jeho jediným najvyšším bohom, ktorého vrúcne zbožňuje: rád by prinútil celé Nebesá aby splnili prianie tohto jeho Božstva, t.j. jeho premilej poloviny Srdca. A tu musí byť Boh veľmi opatrný – aby som sa tak vyjadril – a vo svojej láske veľmi obetavý a trpezlivý, vše-obsiahly a všestranný aby aj tohto malého muža pojal do svojej neobmedzenej Lásky. A tu musí byť Boh veľmi múdry a milosrdný, aby pochábľa ktorý by chcel i svätú Vznešenosť strhnúť do služieb obmedzenej a chaotickej krásy, nebil a nepotrestal príliš prísne. Ale pochábľovi nebudú jeho pochabosti odpustené. Nemôžu byť odpustené. Pretože to by pochábľa v jeho krátkozrakosti a obmedzenosti nechalo bujnieť a rásť. Naivnosti budú vo svojich následkoch a skrz ne podľa vývojového stupňa viac alebo menej prísne, vždy však dobrotivo – múdro trestané. Tým sa hranica Vedomia malého človeka rozšíri a predĺži.“

Celá prednáška Majstra Jána Maliarika z 19.6.1911

JedinePraveoNabozenstvo -1