Úvahy na rozjímanie a meditáciu

VES-MÍR ( Svet, Súcno, Všetkého-miera) má vo svojej JEDNOTE aspekty: HMOTU , INFORMÁCIU  a MIERU.

HMOTA – matéria vo všetkých skupenstvách, plazma, vákuum, temná hmota, temná energia a energia vo všetkých formách vrátane silových polí. Hmota nevzniká ani nezaniká, ale neustále sa mení (obmieňa) vo svojich formách. Hmota vytvára svojou existenciou Priestor. Premeny a pohyb hmoty vytvárajú Čas. Vzájomným pohybom a silovým pôsobením hmotných telies je vytváraný Časopriestor. Kmitavý pohyb hmotných telies (vibrácie) je charakterizovaný  Frekvenciou – obrátenou hodnotou času. Zjavná hmota vzniká (premieňa sa) z vákua a do vákua zaniká (anihiluje). Na hmotu sa vzťahujú všetky doteraz známe fyzikálne zákony (klasická fyzika, teória relativity, kvantová fyzika).

INFORMÁCIA – (obraz, DUCH, myšlienka) určuje usporiadanie a spôsob premeny hmoty. Informácie vznikajú a zanikajú a môžu sa neobmedzene zmnožovať (duplikovať). Šírenie informácie o vývoji usporiadania Sveta (živých spoločenstiev) prebieha po špirále (priestorovo – lievik), pri vzďaľovaní od stredu sa jedná o rozvoj pri približovaní ku stredu o úpadok. Rozvoj nemôže ľubovoľne skokom prechádzať na vyššie hladiny rozvoja, úpadok môže skokom klesať na nižšie hladiny rozvoja – kolaps. Informácia (Duch) spočíva v  Priestore (Prázdne) bez stredu a hraníc, časove bez začiatku a bez konca. Rýchlosť šírenia informácie je neobmedzená. Rýchlosť šírenia informácie viazanej na hmotný nosič je obmedzená rýchlosťou pohybu tohto hmotného nosiča

MIERA je abstraktný, bezobsažný pojem, ktorý sa napĺňa informáciou o miere. Táto informácia môže byť Statická – rozmer fyzikálnej veličiny (meter, kilogram, sekunda…), Dynamická – matematický kód (dekodér analógového alebo číslicového záznamu), Priestorová – usporiadanie informácie (matrica, QR kód)

PRINCÍP PRÍČINNOSTI (zákon Kauzality) sa prejavuje ako súvislosť vecí a javov pri premenách a pohyboch hmoty. Pôsobí  pri javoch a dejoch v organických systémoch a spoločenských supersystémoch.

STVORITEĽ – (Boh) je Najvyššia Informácia (tvorca a šíriteľ informácií) a jeho existencia ,jestvovanie, bytie – VŠETKO VO VŠETKOM – vyplýva z existencie usporiadanosti Sveta.

ISTINA – základná, nemenná univerzálna informácia o Svete , PRAVDA daná Stvoriteľom.

BOŽÍ ZÁMER – udržiavanie Rovnováhy vo Vesmíre a harmonický Rozvoj všetkých bytostí .

ČLOVEK – je božia bytosť ktorá dostala od Stvoriteľa cez svojich rodičov úplný genetický kód, ktorý je potrebný na rozvinutie osobnosti a psychiky „Ľudského typu“ . Človek je obdarený Rozumom (inteligenciou) , Vôľou a schopnosťou Rozlišovať. Ľudský Duch je súčasť informačného poľa a obsahuje všetky informácie pre úplný rozvoj Ľudskej Osobnosti. Záleží na okolnostiach a využití schopností človeka do akej miery sa genetický kód rozvinie. Človek má tri identity – vlastnú (fyzickú), rodovú a národnú. Ak niektorú z týchto identít nemá (nevie ju uchopiť) nevie sa úplne rozvinúť do psychiky ľudského typu. Človek so psychikou ľudského typu koná na základe Svedomia a teda v súlade s Božím zámerom.

Ľudská bytosť má tri úrovne:

  1. TELO
  • Fyzická úroveň : hrubo hmotné telo, stavba tela – Mâyâ
  • Éterická úroveň : fyziologické procesy – Prâna
  1. DUŠA
  • Astrálna úroveň, pudové telo : poznávacie zmysly (zrak, hmat, chuť, čuch, sluch), vykonávacie zmysly (pohyb rukami, pohyb nohami, reč, plodenie, vylučovanie) – arúpa
  • Vlastnosti mozgu : vedomosti, praktické myslenie, pamäť, predstavivosť, tvorivosť – Manó
  1. DUCH
  • Abstraktné – vedomé myslenie, Svedomie, Cnosti, Seba-Uvedomenie – Vijňâna. (Najvyšší stav Ducha je Ticho, Kľud, Blaženosť)

SPOLOČENSTVO  ĽUDÍ – ľudia sa potrebujú spájať  do spoločenstiev pre svoje prežitie, pre svoju ochranu a pre radostné jestvovanie. Všetky ľudské druhy na Zemi majú potenciál rozvoja ale ich súčasný stupeň rozvoja Rozumovej, CitovejSpoločenskej Inteligencie je rôzny a je daný podmienkami v ktorých ľudia  žijú. Z uvedeného vyplýva aj veľká rozmanitosť a  nezlučiteľnosť kultúr ktoré si tieto spoločenstvá vybudovali.

KULTÚRA –  celý objem geneticky nezdedenej informácie odovzdávanej v spoločnosti z pokolenia na pokolenie. Kultúrou spoločenstva sú myslené – jazyk, súbor zákonov ktoré spoločenstvo prirodzene rešpektuje (Hodnoty, Cnosti) spoločenské vzťahy (Rodina, udržiavanie rodu) ,spôsob spravovania spoločnosti a umelecké diela ktoré príslušníci spoločenstva vytvorili.

EGREGOR – je súčasť informačného poľa a vytvárajú ho ľudia na podstate (osnove) svojej tvorivosti v spoločenstvách v ktorých žijú – rodiny, rody, spoločenské skupiny (pracovné, záujmové,…), národy. Človek zaradený do určitej spoločnosti (spoločenskej skupiny) dokáže na základe IntuícieNaladenia tieto informácie čerpať a tvorivo s nimi pracovať. Egregor (tiež ako rodová pamäť)  spolupôsobí ako hýbateľ dejinného vývoja a čím je spoločenská skupina väčšia, je dejinné pôsobenie Egregora dlhodobejšie. Egregor pôsobí v mase ľudí na davové správanie. Určitá obdoba Egregora pôsobí tiež v živočíšnej ríši pri riadení masových spoločenstiev (inteligencia roja).

Doplnok:

Systém (sústava) – množina prvkov, ktoré majú vzajomné vzťahy a ktoré na seba pôsobia (silovo, informačne)

Supersystém – systém ktorého prvky sú iné systémy a prvky

Štruktúra – usporiadaná množina prvkov vytvárajúca ucelený objekt