Túžbou rodiča je vidieť svoje dieťa spokojné a šťastné, plne rozvíjajúce svoje najlepšie danosti a s dobrým výhľadom plnohodnotného života. Dieťa k tomu potrebuje mať okolo seba milujúcich rodičov a podľa možnosti ďalších príslušníkov rodiny a rodu. Potrebuje vedieť že sa má kde uchýliť, že nebude trpieť hladom a že mu má kto pomôcť a utešiť ho keď sa dostane do problémov. Že vždy nájde láskavé pohladenie matky a oporu vo svojom svedomitom otcovi.

Rodina potrebuje pre dosiahnutie takého života širšiu komunitu – občinu – pre spoluprácu pri zaisťovaní základných životných potrieb, pri vzdelávaní, ochrane zdravia a bezpečného domova. Dobre spravovaná spoločnosť žije v rovnováhe duchovného a materiálneho sveta, v súlade a harmónii s prírodou, v pochopení a súcite so všetkými bytosťami.

Komunita zaistí vypestovanie dostatku zdravej potravy, zaistí že sa človek môže zohnúť nad studničkou a napiť krištáľovo čistej vody a z plných pľúc nadýchnuť vzduchu bez škodlivín. Komunita vytvorí prostredie pre sebarealizáciu a uplatnenie schopností jednotlivca pre úžitok ostatných. Deti sú vedené k tomu aby si správne vybrali kde budú pre svoju komunitu najpotrebnejšie a súčasne to bude napĺňať ich život tým čo ich baví. Sú vychovávaní v láske k rodu a národu, vedení k telesnej zdatnosti a odolnosti, so znalosťou sebaobrany a bojových umení.

Komunita má svoju DOMOBRANU – zdravotné, záchranné, hasičské a obranné zložky. V nich pracujú zdatní a odolní jedinci, schopní v prípade potreby odvážneho a obetavého zásahu. Podporu majú v obyvateľoch , ktorí sú školení v základných branných znalostiach a zručnostiach. Každý vie kde je jeho miesto a čo má v prípade potreby robiť. Branné zložky spolu s obyvateľstvom zaisťujú vo vzájomnej súčinnosti dohľad nad pokojom a bezpečným prostredím v čase mieru a ochranu obyvateľstva v čase živelných pohrôm a nešťastných udalostí.

Pokoj v komunite je udržiavaný všeobecným vedomím rovnosti a spravodlivosti pri uplatňovaní dobrých mravov a zvykového práva. Autorita občinovej správy dbá aby nebol nik poškodený,  alebo aby bolo každé poškodenie osoby alebo rodiny primerane odškodnené. Rodičia sú zodpovední za konanie svojich detí, správcovia zodpovedajú za škody spôsobené zvieratami a vecami ktoré majú v správe. Nik neutrpí ujmu na úkor iného. Skutky porušovateľov dobrých mravov sú spoločnosťou pranierované, v prípade opakovaných priestupkov sú priestupcovia na čas izolovaní alebo z komunity vylúčení. Ak sa stane zločin, tento je posudzovaný odborníkmi z oblasti psychológie a psychiatrie. Ako naložiť so zločincom stanovia duchovné autority v súlade so svedomím a záKONmi univerza.

Nedá sa v toku času vylúčiť výskyt občianskych nepokojov z rôznych dôvodov alebo nedorozumení, prípadne nebezpečenstvo ohrozenia z okolitých štátov. Pre tieto potreby má dŕžava nie veľkú, ale dobre vycvičenú a vyzbrojenú ARMÁDU, ktorá v spolupráci s DOMOBRANOU dokáže odraziť každé nebezpečenstvo či už prichádza po zemi alebo zo vzduchu. Obrana je veľmi účinná, lebo obrancovia vedia že ochraňujú svoje rodiny a zem na ktorej žijú. Aby sa výskyt nečakaných nebezpečenstiev obmedzil, pestuje dŕžava so všetkými bližšími aj vzdialenejšími krajinami mierovú spoluprácu a vzájomnú pomoc. Zástupcovia dŕžavy – schopní diplomati – udržujú dobré zväzky a včas predchádzajú možným nedorozumeniam, prípadne neoprávneným nárokom. Medzi susedmi sa udržujú osobné kontakty, rozvíja sa spolupráca v oblasti výroby, vedy , kultúry a športu.

Duchovný rozvoj a vzájomné pochopenie zaisťuje šťastný a spokojný život spoločenstva národov.