Program relácie :

1.Výzva dôchodcov Slovenska

( príspevkový návrh dôchodcov ku riešeniu aktuálnej spoločenskej situácií )

 

2.Program ku návrhu východiska ku prebiehajúcem úpadku :

PROGRAM – “Poďme spolu tvoriť šťastný život” :

 1. Svojbytnosť a zvrchovanosť
 • Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti Slovenskej republiky
 • Slovensko zaisťuje obranu celistvosti vlastnej suverenity a územnej celistvosti
 • Pôda, voda, vzduch a prírodné zdroje sú majetkom občanov Slovenska
 • Dorozumievajúcim jazykom na celom území Slovenska je jazyk slovenský
 • Platidlom na území Slovenska je vlastná peňažná jednotka
 • 2.Rodina, výchova
 • Rodina, ktorú tvoria otec, matka, deti, starí rodičia, vnuci je základom života slovenskej spoločnosti
 • Podpora prirodzených princípov rodinného života, podpora pre mladé rodiny
 • Výchova mladej generácie v duchu vlastenectva a občianskej zodpovednosti
 • Vzdelávací systém založený na celostnom princípe
 • 3. Spravovanie spoločnosti
 • Samospráva stavaná zdola až po najvyššie miesta v štáte na základe výberu osvedčených a kompetentných osobností
 • Zaviesť štatút občana – príslušníka obce ktorý mu udeľuje zastupiteľstvo obce
 • Delegovanie kompetencií zdola nahor vrátane výberu daní a poplatkov
 • Vytváranie prirodzených komunít v miestach trvalého pobytu
 • 4.Zaisťovanie životných potrieb, hospodárenie
 • Správu hospodárskeho života zabezpečuje štát, tento spravuje strategické podniky a vytvára zdroje pre spoločnosť
 • Efektívne využívanie pozemkov zabezpečuje a spravuje obec
 • Každý občan má nárok na pridelenie primeraného pozemku potrebného pre zaistenie vlastného bývania
 • Prírodné a strategické zdroje, energetika a komunikácie  sú v správe národa
 • Zaistenie potravinovej sebestačnosti  v základných potravinách
 • Slovenskú národnú banku a  Národnú poisťovňu spravuje štát
 • Podnikanie vo všetkých formách, štátne, družstevné, súkromné
 • Štátni zamestnanci sú na svoje pozície systematicky pripravovaní
 • 5.Zdravie
 • Preventívne programy ochrany zdravia, cielené zvyšovanie prirodzenej imunity
 • Bezplatná základná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov
 • 6. Spravodlivosť
 • Ústava zabezpečujúca realizáciu tohto programu
 • Rovnosť pred zákonom, každý občan sa musí reálne a v čase, kedy to má pre neho ešte význam, domôcť svojich práv pred nezávislými súdmi
 • Občanovi nemôže byť bez náhrady spôsobená škoda konaním jednotlivcov, organizácií alebo správnych orgánov
 • 7. Obrana a zahraničné vzťahy
 • Mierové spolužitie s ostatnými národmi, spolupráca na základe vzájomne výhodných zmlúv a dohôd
 • Branná výchova a civilná služba pre všetkých obyvateľov podľa zdravotných dispozícií
 • Dobre vycvičená a vybavená profesionálna armáda, udržiavanie aktívnych záloh
 • Hasičské a záchranárske zložky, domobrana