Nová chronológia (NCH)http://chronologia.org/

Časť prvá http://chronologia.org/filmlibrary/2019_fomenko1.html

 1. Predstavenie stránky (autori /Fomenko, Nosovskij, Kalšnikov, Fomenková/, obsah, knihy /napr. Založenie Ríma; Čísla proti lži; Zmeňte dátumy a zmení sa všetko; Antika, to je stredovek; Vesmírny kalendár staroveku (zverokruhy); Nová chronológia Rusi atď., videá, kinosála a pod.)
 2. Reakcie historikov. História nie je matematika! Návrh pozrieť si skvelý dokument o Egyptských pyramídach – odkaz na našej stránke: https://www.youtube.com/watch?v=ighgFUldjIM&feature=youtu.be (27:18 – Dr.Arlan Andrew: „…prosím archeológov, dovoľte inžinierom, dovoľte vedcom aby vám pomohli s analýzou týchto predmetov…
 3. Predstavuje autorov existujúcej chronológie histórie – Iosephus iustus Scaliger a D.Petavia (16 a 17 stor.). Treba im pripísať, že zaviedli poriadok do existujúcich nezrovnalostí. Udalosti dali do jednej časovej osi. Prakticky ich chronológia začína stvorením sveta, pokračuje narodením Krista ž do už spomínaného 16/17 stor. Tri diely, ktoré tvoria absolútny základ pohľadu na históriu ľudstva. Dnešní historici tieto diela neskúmajú,, ale ich berú ako fakt. Ich diela boli kritizované už krátko po ich publikovaní (Jean Garduin/18. stor. vedec jezuita; Edwin Johnson/1909; Robert Baldauf/1902; Isac Newton/17.stor). N.A.Morozov (dlhodobé väzenie, študoval – napísal dielo Christos) On publikoval, že verzia chronológie Scaligariho a Petávia je umelo natiahnutá. Tiež konštatuje opisovanie tých istých udalostí v rôznych obdobiach. Napriek kritike jeho diela, nikto neuspel toto dielo (Christos) spochybniť. Aj keď osobne nepoznal diela Newtona a Johnsona, jeho závery boli veľmi podobné so závermi spomínaných autorov.
 4. Poukazuje na nezrovnalosti stanovenia, kedy nastúpil na trón prvý egyptský faraón MENI. Rozdiel je vyše 2000 rokov (podľa znamenitého egyptológa Brusha). Podľa F-N je to ešte viac okolo 3700 rokov.
 5. Ďalej rozoberá ako veľmi dôležitú udalosť tzv. Tridentský koncil (1545 – 1563), kde boli okrem iných prijaté dva – Chronológia histórie podľa Scaligeri/Petávius a kánon Biblie. Okrem toho bol schválený index zakázaných kníh, ktoré sa následne pálili. Množstvo kníh, ktoré nezodpovedali prijatému kánonu Biblie boli spálené.
 6. Na potvrdenie chronológie Scaligeriho a Petávia sú predsa vedecké metódy (dendrochronológia, rádio-uhlíková metóda, numizmatika a pod.)

Rozoberá tieto metódy ako nehodnoverné najmä z hľadiska datovania novších období. Dendrochronológia:Dendrochronológia sa zaoberá určovaním veku stromov pomocou analýzy letokruhov viditeľných na priečnom reze daného stromu, na pni. V minulosti pracovali dendrochronológovia ručne, teda pozorovaním letokruhov, porovnávaním a rôznymi výpočtami. Dnes sa takto čisto ručne pracuje málokde. Na prácu sa hlavne využívajú počítače a iné technológie.

Rádiouhlíková metóda: Uhlíková metóda C14 alebo rádiokarbónová metóda datovania je fyzikálny postup používaný na stanovenie veku organických zvyškov (napr. v archeológii). Princípom metódy je znalosť polčasu rozpadu izotopov uhlíka 12C a 14C a fakt, že v živom organizme je pomer oboch izotopov konštantný, ale po smrti sa tento pomer pozvoľna mení vďaka rozpadu izotopu 14C. Obsah izotopu 14C sa zredukuje na 1/8 približne po 17 150 rokoch, z čoho vyplýva, že táto metóda dáva presné výsledky pri určovaní veku spätne do 50 000 – 60 000 rokov. Každých 5730 ± 40 rokov (tzv. “Cambridgeský polčas rozpadu”) sa polovica obsahu 14C premení na 12C, až po dobu ca 40 000 rokov, keď je obsah 14C príliš nízky a jeho meranie komplikované.[1]Uhlíkovou metódou C14 bol stanovený napríklad vek Turínskeho plátna, pričom bolo dokázané, že plátno bolo vyrobené niekoľko storočí po úmrtí Krista.[2][3][4]

Obrázok 39:06
Obrázok 39:06

Poukazuje na viacerých príkladoch na nezrovnalosti v datovaní historických artefaktov (spomínané Turínske plátno), kde bolo predmety považované za stare 4-5000 rokov zaradené do súčasnoti. Je tam použité viacero príkladov, ktoré budú k dispozícii, ak sa nám podarí zabezpečiť preklad týchto dokumentov. Jeden na ukážku (ak som dobre rozumel ruštine): skúmali vek čerstvo zastrelených tuleňov a stanovili Uhlíkovou metódou C14 ich vek na 1300 rokov a mumifikované telá tuleňov stare 30 rokov stanovili vek na 4600 rokov (Journal Nature).

Podľa Fomenka je Uhlíková metóda C14 dobrá myšlienka, ale žiaľ nie je dovedený do dokonalosti a evidentne vykazuje značné nezrovnalosti. Tieto nepresnosti odhaduje Fomenko v súčasnosti na 1000 – 2000 rokov. Poukazuje na nemožnosť dosiahnutia absolútne hodnoverných dátumov rôznych objektov. Na záver uvádza príklad Turínskeho plátne, ktoré bolo podrobené Uhlíkovej metóde v roku 1988 a výsledok bol stanovený na 11 – 13 stor. Pôvodne bol datovaný vek tohto plátna na 1 stor.po Kristovi! Samotné skúmanie bolo realizované v troch nezávyslých laboratóriách.

Obrázok 56:00

Obrázok 56:00 platno

 1. Rozoberá určovanie dátumov na báze astronómie. Hlavnou udalosťou je zatmenie slnka. Tu prichádza na konfrontáciu s dielom R.Russela Newtova, ktorý zaregistroval neuveriteľné zrýchlenie obehov mesiaca okolo zeme (na základe elongácie). Newton sa opieral o historické letopisy, chronológiu. Táto nezrovnalosť sa objavuje od r 700 našej éry do cca 1300 našej éry. Newton predpokladá nejasnú silu, ktorá toto spôsobila, ktorá sa ako keby odniekiaľ objavila a po roku 1300 zmizla. Ani konferencia v Londýne nedospela k záveru. Už Morozov poukázal na nezrovnalosti historických zápisov o zatmení slnka.

Obrázok 1:10:48

Obr1

 1. Zverokruhy (12 znamení). V minulosti poznali 5 planét, k tomu pridali slnko a mesiac, ktorý považovali za planéty a poloha planét voči jednotlivým znameniam sú vlastne ako keby vesmírne hodiny. Zverokruh je vlastne ako keby ciferník a postavenie planét voči znameniam dáva možnosť určiť jednoznačne dátum zhotovenia zverokruhu. Rozoberá Denderský chrám – Napoleón (oi obviňuje Napoleóna z odstrelenia nosa Sfingy) a jeho dva zverokruhu (kresba)

Obrázok 1:18:27

Obrázok 1:18:27

Určili presný dátum tohto kruhového zverokruhu na 20.3.1185 a obdĺžnikového na 22.-26.4.1168 našej éry. Uvádzajú aj ďalšie zverokruhy, ktorým priradili presné dátumy.

Obrázok 1:20:13

Obrázok 1:20:13

 

Časť druháhttp://chronologia.org/filmlibrary/2019_fomenko2.html

 1. V úvode rozoberá Denderský obdĺžnikový zverokruh a podrobne vysvetľuje, ako a načo sa kreslili zverokruhy. Na nasledujúcej tabuľke je zobrazených okolo 60 zverokruhov Egypta, Európy a Ázie s upresnením ich datovania na obdobie od cca 10. do 19. storočia našej éry. (Obrázok 0:9:23) Dokonca upresnili pomocou zverokruhu aj narodenie Ivana Hrozného na 1526 namiesto predtým 1530. Aby mohli lepšie pracovať s množstvom údajov, vytvorili program s názvom alebo Horos. Je voľne k dispozícii ľuďom, ktorí by si chceli overiť datovanie zverokruhov. Ďalej spomína dielo gréckeho astronóma a geografa Klaudia Ptolemaia, ktoré bolo pod názvom Almagest vydané v 2. stor.našej éry (Wkikipédia). Zhotovenie tohto diela je podľa F/N datované do 7. – 13. stor. nášho letopočtu, pričom konečná úprava je urobená zjavne v 16. – 17. storočí nášho letopočtu.
 2. F/N pochopili, že bez matematicko-štatistických metód nie je možné stanoviť presnú chronológiu. Fomenko rozoberá jednotlivé metódy, podľa ktorých upresňujú chronológiu dejín ľudstva.
 • Metóda maximálnej korelácie (Obrázok 0:23:50) kde porovnávajú určité – to isté časové obdobie popísané v rôznych letopisoch. Porovnávaním množstva udalostí v jednotlivých rokoch zisťujú, či ide o zhodnosť lokálnych maxím grafov jednotlivých letopisov. (Obrázky 0:25:07 a 0:26:00). Porovnaním týchto vrcholov dostanú buď závislé (zhodné) letopisy, alebo nezávislé (nezhodné) letopisy – (Obrázok 0:26:26). Z uvedených výsledkov robia závery, či historické dokumentu (letopisy) hovoria o tých istých udalostiach alebo o iných. Záver: ak dva letopisy opisujú udalosti v určitom danom období zhodne, potom porovnanie ich grafov hovorí o zhode, ak nie, potom ide o opis rôznych udalostí napriek tomu, že sú podávané v tom istom období. Porovnanie závislých a nezávislých (Obrázok 0:27:50). Ukážky závislých (Obrázky 0:28:29; 0:29:16 a 0:29:35). Táto metóda bola použitá na porovnanie „antických“ a stredovekých textov (Titus Lívius: „História Ríma“ Napísaná hlboko do nášho letopočtu a Gregorovius popisujúci históriu Ríma od 3.-4. storočia do 19.storočia nášho letopočtu). Porovnaním týchto textov bolo konštatované, že opisujú tie isté udalosti, pričom dielo TL bolo „ostarené“ o niekoľko storočí – (Obrázok 0:27:50). Ďalej porovnáva text Títa Lívia s dielom Cézara Baronia (1538-1607 – taliansky kardinál a historik) a konštatujú zhodu datovania oboch diel vzhľadom na zhodnosť maxím korelácií.
 • princíp útlmu frekvencie (принцип затухания частот) porovnáva
 1. Záver: Podľa F sa história z im prístupných materiálov začína v cca 10.-11.stor. nášho letopočtu a bližšie k nám (zdôrazňujú, že to je ich hypotéza!!). Podobne biblická história sa zasadzuje do obdobia od 11.stor. do 17.stor.nášho letopočtu (1:15:00). Hodnoverná história sa začína 17. storočím NL. História 11. – 16. stor. je veľmi poškodená. Mnohé historické udalosti 11. až 13. stor. je potrebné posunúť rádovo na 300 – 330 rokov k nám, teda omladiť. Čím bližšie k súčasnosti tým sú potrebné úpravy o kratšie obdobia. Je predpoklad, že mnohé udalosti, ktoré sa datovali od narodenia Krista sa vlastne posúvajú do obdobia po cca 1153 roku. Predpokladajú, že mnohí králi, vojenskí hodnostári, umelci žili o 50 – 150 rokov bližšie k nám.
 2. Záver 2. (0:1:20). Často dostávajú otázku. Pripusťme, že I.Newton, Morozov, Garduin, Baldauf, ste zistili nevyhnutnosť zmeny datovania histórie. Aká ale bola reálna história? Najprv sme si mysleli, že ako matematici sme ponúkli metódy zisťovanie na NCH. Na ich základe sme naznačili nové datovanie, ktoré môže ktokoľvek preštudovať, spochybniť. Predpokladali sme, že na základe nami predložených dokumentov sa historici začnú týmto seriózne zaoberť. Žiaľ, k tomuto nedochádza, nakoľko materiálov je pomerne veľa a k ich pochopeniu je potrebná znalosť matematiky, štatistiky, astronómie. Dúfame, že sa to v budúcnosti stane. Po opakovanej otázke, aká je teda reálna história ľudstva sme boli dotlačení urobiť prácu, ktorá by mala byť urobená historikmi. Vytvorili sme vlastnú hypotézu, ktorá sa opiera o historické dokumenty, ale prihliada na novozískané datovanie. Jednou z nových kníh, ktorá toto rozoberá je kniha s názvom: „Staroveké zverokruhy Egypta a Európy“ V tejto knihe je rozobratých cca 80 zverokruhov, ktoré dávajú 80 nových dátumov udalostí. Všetky dátumy sa dostávajú do obdobia od 10. do 17. stor. NL. Ďalšou zo série nových kníh je kniha: “Nová chronológia Egypta“. V tejto publikácii je v závere zverejnená tabuľka s umiestnením dynastií faraónov od 10. do 18. storočia NL. V ďalšej knihe „Egyptské, ruské a talianske zverokruhy“. Kniha s pre mnohých rozporuplným názvom: „Cár Slovanov“ analyzuje život Ježiša Krista od dátumu jeho narodenia v polovici 12.stor.N, cez ukrižovanie v roku 1185 s podrobným životopisom s odkazom na historické záznamy. Ďalšou zaujímavou knihou je „Založenie Ríma“ – začiatky „Zlatej Hordy“ (Орда Русь) po Kristovi, Trójska vojna (táto vojna sa podľa F/N neuskutočnila v 13.stor do NL, ale v 13.stor.NL). Kniha „Krstenie Rusi“, pohanstvo a kresťanstvo Impérii, Konštatntín Veľký, Dmitrij Donský, Kulikovská bitka opísaná v Biblii, Sergej Radonežský – vynálezca strelných zbraní. Ďalšou knihou je: „Cársky Rím“ v medziriečí riek Oka a Volga. Následná kniha je: „Kozácii Arie“ – z Rusi do Indie. Následne je to kniha: „Zabudnutý Jeruzalém“ – Istambul vo svetle NCH. Ďalšie tituly: „Kristus a Rusko“, „Dobytie Ameriky kacírom(?) Kortézom“ (ЗАВОЕВАНИЕ АМЕРИКИ Ермаком-Кортесом). Tých kníh je množstvo. Spomeniem ešte jednu: „Rozpad Impérie: (РАСКОЛ ИМПЕРИИ: от Грозного-Нерона до Михаила Романова-Домициана). No a pre tých, ktorým je to málo titulov, ďalšie si môžu dohľadať na spomínanej stránke: http://chronologia.org/ v časti Knihy o novej Chronológii. Pre tých ktorí by chceli vedieť, ako si to všetko F/N predstavujú je tu séria 9 kníh: „Ako to v skutočnosti bolo“. Nie je nutné čítať všetky knihy, ale ten, kto má o tieto veci záujem si určite niečo nájde. Niektoré knihy sú preložené aj do Angličtiny. Pokúsiť sa o preklad do slovenčiny by som považoval za heroický výkon, ale s nejasnou odozvou u prípadných čitateľov.
 3. Toto je stručný pohľad na NCH zo zorného uhla F/N. Je na každom z nás, ako sa k danej problematike postavíme a či ju prijmeme ako celok, alebo len niektoré časti, alebo ju neprijmeme vôbec.

https://youtu.be/mrYKc0AYR-U –Sumeri historické klamstvo

V roku 1857 objavil vynikajúci egyptolog G. Brugsch v Egypte „starú“ egyptskú drevenú rakvu. V tom bola typická „starodávna“ egyptská múmia. Hviezdna obloha s planétami v konšteláciách, to znamená horoskop, bola symbolicky znázornená na vnútornom viečku rakvy.

Celý pohrebný rituál, jeho dizajn a najmä demotické písmo podľa skalcalských chronológov nepochybne naznačovali hlbokú staroveku pozoruhodného nálezu. Samotný Brugsch to datoval najskôr v 1. storočí A.D. [37].

Všetci vedci horoskopu, ktorých očarila údajná starovekosť demotického scenára, datovali pamätník okolo začiatku A.D. Potom začali pokusy astronómov nájsť maľovaný horoskop presne v tejto historickej dobe, ktorá zodpovedá tradičnej egyptskej chronológii.

K ničomu. Ako v prípade zverokruhov Dendera, staroveká hviezdna obloha, od staroveku po prvé storočia A.D., nikdy nebola taká, ako je zobrazená na vrchole hrobky.

Trochu ďalej ako ostatní astronómovia pokračoval astronóm M. A. Vilyev po časovej osi [37]. Nepodarilo sa mu však, pretože nevystúpil nad prvé storočia A.D. Je zaujímavé, že napriek Morozovovým návrhom odmietol Vilyev pokračovať vo výpočtoch – v stredoveku, pretože bezpodmienečne odporoval skalárskej chronológii. O ktorých Villev nepochyboval [37]. Potom sám Morozov prevzal výpočty a posunul sa o časovú os [37], str. 694 … 728. Výsledok bol ohromujúci. Najprv bolo nájdené presné riešenie. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa tak nestalo, keby staroveký umelec vymyslel obrázok hviezdnej oblohy „z hlavy“.

A po druhé, výsledný dátum bol úplne v rozpore so všetkými historickými predstavami o starovekom Egypte: Thebesov horoskop v Brugsche poukazuje na 17. november 1682. To znamená, že do 17. storočia novej éry je toto jediné presné astronomické riešenie v celom historickom intervale [37]. Horoskop Thebes sa s najväčšou pravdepodobnosťou zhoduje s dátumom pochovania. A dnes je na náhrobkoch vyznačený dátum smrti. Teraz však používajú éru Krista Narodenia. A staroegyptský umelec zaznamenal dátum smrti astronomicky – pomocou horoskopu. To všetko prekvapivo dáva dôvod veriť, že je pravdepodobné už v 17. storočí A.D. v Egypte boli ešte kňazi, ktorí si nielen všimli horoskopy a nabalzamovali ušľachtilých mŕtvych, ale napísali aj v demotickom písaní. Balzamovanie však bolo známe už v XVIII. Storočí [37].