Zrodenie Človeka

Vzdelanie je celospoločenská hodnota, a preto spoločnosť zaisťuje všetky potreby vzdelania v širokej miere s vedomím, že vzdelanie národa je najlepšia investícia. SEN o vzdelávaní začína úvahami o podmienkach, v ktorých sa bude nový člen nášho spoločenstva rozvíjať. V prvom rade je to stabilné rodinné prostredie, dostatočne zabezpečené po sociálnej aj materiálnej stránke. Rodičia sa na prijatie svojho potomka s láskou pripravujú, spoločne budujú rodinné hniezdo a dieťa už v tele matky prijíma pocit pohody a bezpečia. Žijú s vedomím, že dieťaťu odovzdali zo seba to najlepšie a že v ňom prebudia ten najlepší potenciál. Samotná rodina sa na príchod svojho nového člena teší a vytvorí mu priaznivé podmienky pre život a rast. V spoločnosti, kde vládne posvätnosť rodiny, sa cení úloha matky a dostáva sa jej všemožného zabezpečenia a ochrany.

Človek prichádza na svet so svojimi geneticky danými vlastnosťami a schopnosťami, je však vybavený aj hlboko zakorenenými duševnými danosťami a rodovou pamäťou. Je len na schopnosti spoločnosti tieto danosti rozvinúť do plnohodnotnej psychickej úrovne človeka. Malý človiečik je nepopísaným listom s obrovským potenciálom nadobudnutia vedomostí a samostatnej tvorivosti. Je na rodine a vzdelávacom systéme aby našli a rozvinuli tie schopnosti, ktoré sú u každého človeka osobité.

Prvé nepodmienené reflexy a predpoklady emočných schopností nasáva nový ľudský tvor už s materinským mliekom. Prostredie bez stresu zaistí emočnú stabilitu a správne vzorce budúceho správania. Od kolísky je vychovávaný matkou a jej láskavosťou ku dobrému správaniu k súrodencom a ostatným členom rodiny. Počúva reč a piesne svojho rodu a nezmazateľne si zapisuje matricu svojej rodovej existencie.

Domáce vzdelávanie

V domácom prostredí získava dieťa pomocou rodičov a súrodencov vzťah ku okoliu, prírode a úcte ku všetkému tvorstvu. Učí sa ctiť si starších a rešpektovať potreby ostatných. Získava návyky ku zdravému spôsobu života, životospráve a telesnému rozvoju. Učí sa poriadku, hygiene a samostatnosti pri starostlivosti o seba samého. V komunitných centrách sa za účasti matiek učí správať ku svojim rovesníkom, získava sociálne návyky a zdravé sebavedomie. Základným pedagogickým prostriedkom je využívanie napodobňovania dospelého zo strany dieťaťa, nepoužíva sa poučovanie či príkazy.

Domáce vzdelávanie je spravidla do desiateho roku života, kedy základné vedomosti o svojom okolí, zaisťovanie potrieb pre život svojej rodiny a komunity získava od rodičov a rodinných príslušníkov. Rodičia, starí rodičia, tety a strýkovia, starší súrodenci sprevádzajú svojho člena cestou za poznaním. Dieťa nadobúda vedomosti o svojom rode a národe, vštepuje si vlastenectvo.

Tam, kde rodina nedokáže takto zaistiť výchovu a vzdelávanie, pôsobia kvalifikovaní pomocníci, ktorí do rodín prichádzajú a vykonávajú tieto výchovné a poznávacie procesy v rodinnom prostredí spolu s matkou. Súčasne s tým sa aj matka učí, ako čo najlepšie rozvíjať schopnosti svojho dieťaťa.

V občinách sú vytvorené podmienky pre stretávanie sa detí v kolektíve pri hre, športe, spoločenských a záujmových činnostiach. Pod dohľadom odborníkov sa hľadajú mimoriadne talenty, aby im mohla byť venovaná osobitná výchova a starostlivosť. Deti spoločne riešia úlohy praktického života, učia sa samostatnosti a tvorivosti. Zdokonaľujú svoje zručnosti a vytvárajú úžitkové alebo umelecké predmety. Obsah učiva je prácou učiteľa prispôsobený veku dieťaťa a sprostredkovaný obrazne-umeleckým spôsobom. Učenie hrou a nadšením vyvoláva priaznivé emócie a novo nadobudnuté poznatky sa hlboko zapisujú do mysle dieťaťa. Veľký dôraz je kladený na to, aby deti trávili čo najviac času v priamom kontakte s prírodou, aby ju vnímali bezprostredne a všetkými zmyslami. Zážitkové aktivity v ranom veku dieťaťa majú za cieľ rozvíjať a kultivovať základné zručnosti dieťaťa (jemná a hrubá motorika, schopnosť počúvať, sústredenie na činnosť, koordinácia v priestore a čase), ktoré sú podkladom k neskoršiemu zdravému pojmovému uchopeniu učebnej látky a tvorivosti.

Základné vzdelávanie

Cieľom vzdelávania je CELOSTNÁ VÝCHOVA dieťaťa, výchova hlavy, srdca a rúk. Ťažiskom vzdelávania je etická a mravná výchova. Deti sa oboznamujú s jednotným materiálno-duchovným svetonázorom a vzťahom vesmír – príroda – človek, ktorý je opísaný v prírodných a duchovných vedách. Sú im vštepované mravné zásady svedomia a zodpovednosti voči sebe a spoločnosti. Učia sa neskreslené dejiny existencie ľudstva na zemi, svojej rasy a Slovanstva. Učia sa základy koncepcie sociálnej bezpečnosti a zákonitosti spoločenského vývoja. Výsledkom vzdelania je schopnosť človeka vytvoriť si z prichádzajúcich informácií na základe vlastného rozumu a v súlade so svedomím vlastný názor – ZDRAVOMYSLIE. To človeka vedie k pravde a pomôže mu vyvarovať sa chýb a omylov.

Deti dostávajú znalosti zo spoločenských a technických vied, samozrejme v praktickom rozsahu, aby vedeli riešiť bežné životné potreby a nezaťažovali sa zbytočným informačným obsahom. Dôraz je kladený na osobitné danosti jednotlivca, aby sa správne orientoval na spoločenské, kultúrne alebo technické zameranie, ktoré bude vo svojom živote potrebovať a používať. Nie je potrebné, aby každý vedel všetko v malej miere, ale aby každé dieťa rozvinulo svoje prirodzené vlohy do najvyššej možnej kvality. Učiteľ má v triednom kolektíve vysokú autoritu a tiež kompetencie vo výbere vyučovacích prostriedkov, učebného materiálu a učebníc. Dievčatá sa pripravujú na svoje životné poslanie – spravovanie rodiny a výchovu detí. Učia sa praktické znalosti pre domácnosť, výživu a zdravovedu. To nevylučuje, aby sa ženy, ktoré z sa z rôznych dôvodov nebudú venovať rodine neskôr venovali aj znalostiam pre iné uplatnenie v spoločnosti. Stáva sa to ale zriedka pre vysoké spoločenské postavenie matiek a ich materiálne ohodnotenie zo strany dŕžavy.

Dostatočný čas je venovaný športovým aktivitám, braným činnostiam a hrám. Už od mala je potrebné, aby sa každý vedel o seba postarať, obrániť sa a pomôcť aj svojim blízkym a priateľom. Tiež sa vyhľadávajú a vychovávajú osobnosti ku vlasteneckej a statočnej obrane vlasti, ktoré budú prechádzať špecifickým výcvikom.

Po absolvovaní základného vzdelania sú deti mravne a vlastenecky pripravené na život a prácu pre svoj rod, občinu a dŕžavu. Pri spoločnom riešení úloh sa naučili spolupracovať, pretože nie boj a konkurencia, ale spolupráca vytvára hodnoty.
Orientované sú v zásade do troch smerov:
Prvý smer je gazdovanie, obhospodarovanie krajiny, výroba a služby. Tu sa uplatnia zruční výrobcovia, obchodníci, individuálne a podnikavé osobnosti.
Druhý smer spravovanie spoločnosti ako profesionálni úradníci, sociálni pracovníci, učitelia, sudcovia. Tu sa uplatnia talenty v spoločenských a humanitných vedách, ľudia komunikatívni a sociálne cítiaci.
Tretí smer je ochrana a obrana obyvateľstva, teda zdravotníci, udržiavatelia poriadku a (zá)konov, vojaci, hasiči. Tu sa uplatnia fyzicky a mravne zdatní jedinci, statoční, odolní a obetaví ľudia.

Celoživotné vzdelávanie

Na základné vzdelanie nadväzuje špecifické vzdelávanie podľa potrieb spoločnosti a schopnosti detí v rozdelení, ako je opísané vyššie. Každý prinesie spoločnosti najväčší prospech v oblasti, v ktorá ho zaujíma a je v nej dobrý. Spoločenským prostredím a ocenením je vytvárané také prostredie, aby sa ľudia venovali činnostiam, ktoré spoločnosť potrebuje a nič nebolo zanedbávané.

Spoločenské, humanitné a obranné smery vychováva dŕžava podľa svojich potrieb, odborné technické smery si školia výrobné pracoviská a vedecké inštitúcie. Vzhľadom na meniace sa potreby rozvoja spoločnosti sa predpokladá celoživotné vzdelávanie.

Odkaz pre súčasnosť

Len takto vychovaná mladá generácia zaistí šťastný, bezpečný, spravodlivý a rovnovážny rozvoj spoločnosti. Je potrebné začať špeciálne vychovávať pedagógov pre takýto typ škôl (Waldorfská, Štetinin a pod.). Tieto budú spočiatku výberové, neskôr celospoločenské.