Sme deťmi Vesmíru a túto Zem máme prepožičanú od Stvoriteľa, so všetkým čo je na nej a čo je v nej. Nespočetné množstvo pokolení sa na Zemi vystriedalo a primerane si brali jej plody tak, aby spokojne žili a pritom ju zanechali pre všetky nasledujúce generácie vrátane našej. Aj my sme povinní, aby sme riadení (zá)Konmi vesmíru a vlastným Svedomím udržiavali pokornú úctu k Zemi a jej plodom. Sme povinní sa o ňu starať, chrániť pred zneužívaním a znečisťovaním a zachovať  ju pre všetky generácie, ktoré prídu po nás.

Pôda a pozemky všeobecne patria do správy všetkých obyvateľov Dŕžavy, ktorí v nej trvale žijú. Pôda ako i voda a vzduch nemôžu patriť ako vlastníctvo bytostiam ktoré sú pominuteľné. Naopak patria všetkým živým bytostiam a rastlinám ako  základný predpoklad prežitia a vykonania diela ktoré je zmyslom nášho jestvovania. Z toho tiež vyplýva že nám nie je dovolené čerpať viac ako naozaj ku životu potrebujeme, nie je nám dovolené míňať bohatstvo, ktoré už patrí našim potomkom.

Bezprostredné spojenie s pôdou majú obyvatelia občín, ktorí v nich žijú a sú od pôdy a pozemkov životne závislí. Na pozemkoch si stavajú príbytky pre seba a svoje rodiny, uzatvárajú rodinné zväzky a privádzajú na svet nové bytosti, nové pokolenia. Žijú v úplnom súlade s okolitým svetom prírody, ctia si životy všetkého živého, ochraňujú a tešia sa z rastlinstva, ktoré im dáva obživu a príjemné životné prostredie.  Deti už s prvými nádychmi nasávajú blahodarný účinok okolitej prírody, od mala sa učia ju ochraňovať a rozumne v miere nevyhnutnej potreby užívať. Tento zväzok nie je len materiálny ale aj vrchovatou mierou duchovný. Prijímajú ho od svojich rodičov ako niečo posvätné a vyjadrujú cez tento zväzok úctu svojim predkom. Vznikajú a udržujú sa tak nepísané pravidlá mravnosti , ktoré všetci prirodzene uznávajú a dodržujú.

Obyvatelia občín majú právo dostať do trvalého užívania primerane veľký kus pozemku na stavbu príbytku a pestovanie plodín, čím sa vytvárajú rodinné a rodové statky. Toto právo im dáva trvalý pocit istoty a bezpečia že môžu priviesť na svet nové bytosti  – svoje deti, pocit že sa môžu o ne postarať  a vychovať z nich novú generáciu mravných ľudí. Toto právo je dedičné a neodňateľné, pokiaľ  ľudia preukazujú hospodárne a šetrné využívanie pridelených pozemkov. Na pozemkoch sa hospodári prirodzeným spôsobom výsadby a pestovania rastlín (permakultúra) ktoré sa medzi sebou dobre znášajú a preto nie je potrebné používať  ochranné a podporné látky. Pestovanie na rodovom statku je tak zábavou a nie drinou. Nie je dovolené používať pridelené pozemky  na iné účely bez súhlasu ostatných obyvateľov občiny. Keď sa rodina prirodzený spôsobom zmenší alebo občan už nie je schopný pridelené pozemky náležite využívať, občina rozhodne o ich ďalšom osude alebo pridelení novo vznikajúcej rodine.

Občina využíva poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky na pestovanie plodín pre ostatné obyvateľstvo, pretože nie každý to dokáže v primeranej miere sám.  Potrebné je aj postarať sa o obyvateľstvo v mestách ktoré má pre spoločnosť iné poslanie. Hospodárenie na týchto pozemkoch  je spoločné a vysoko účinné, s použitím osvedčených aj najnovších postupov. S citom a láskou k prírode je možné pestovať stravu, ktorá je sama o sebe liekom a udržuje spoločnosť  v dobrom fyzickom stave. Pestovanie plodín v krajine vytvára kultúrne prostredie , kde si môžu ľudia odpočinúť a nabrať nových síl. Zdravá krajina udržuje ľudí odolných voči chorobám, dožívajúcich sa v dobrom telesnom a duševnom stave vysokého veku. V neposlednom rade naša nadvýroba potravín slúži na výmenu s okolitými krajinami čím si pestujeme priateľské a mierové vzťahy.

Pozemky občiny slúžia aj pre celospoločenské potreby Dŕžavy. Dobre spravovaná spoločnosť si môže dovoliť využívať aj výdobytky vedy a nových technológií bez toho aby sa Zem neprimerane vyčerpávala. Na výskumné , výrobné  a spracovateľské účely sa používajú pozemky, kde  pôda nie je vhodná pre pestovanie potravín alebo sú na takých miestach kde by bolo pestovanie nemožné alebo málo účinné. Organizácie si takéto pozemky dlhodobo prenajímajú, pričom obyvateľom občiny zaručujú udržiavanie čistej vody, vzduchu a životného prostredia vôbec. Ak sú v záujme spoločnosti činnosti ktoré sú dočasne neodkladne obťažujúce (napríklad hluk) , sú obyvatelia občiny primerane odškodnení alebo majú primerane iné výhody. Týka sa to aj stavieb z hľadiska dôležitosti pre celú Dŕžavu, napríklad  komunikácie, energetické diela, líniové vedenia , obranné objekty a podobne.

Na tomto území žije od nepamäti Slovenský národ a jeho praslovanskí predkovia, formovaní duchovnými a mravnými hodnotami vytvárajúcimi našu súčasnú kultúru. Túto zem milujeme pretože je to naša vlasť, je to miesto na život kde máme svoj domov, svoje zázemie a svoje bezpečie. Žijú tu s nami aj príslušníci iných národov  so svojimi rodinami, v mierovom a tvorivom spolunažívaní. Uznávajú naše hodnoty a tradície a ctia si našich predkov. Toto územie spoločne chránime a zveľaďujeme.