„Jestvuje krajina, kde žijú slobodní ľudia žijúci v súlade s Vesmírom, so Zemou, so sebou. Sú k sebe dobrí a pomáhajú si. V spoločnosti vládne spolupatričnosť a súcit. Krajinu spravujú múdri ľudia, vedení vnútornou duchovnou silou Mravnosti a Svedomia. Slovo má svoj význam a silu, pohľad do očí a stisk ruky má taký účinok, že  písané záväzky nie sú potrebné.

Táto krajina sa volá   Dŕžava Slovensko.

Približne polovica obyvateľov Dŕžavy žije na vidieku v rodinných a rodových sídlach a zaoberá sa výrobou potravín pre všetkých obyvateľov Dŕžavy. Potraviny sú zdravé a je ich dostatok nielen pre krajinu samotnú ale i pre okolité a vzdialenejšie krajiny kde sú veľmi obľúbené pre svoje chuťové a výživové vlastnosti. Potraviny sú pestované a dorábané spôsobom že sa pôda neznečisťuje a prirodzene sa obnovuje.

Druhá polovica obyvateľstva žije v mestských spoločenstvách a vyrába priemyselný tovar a všetko čo súčasný človek potrebuje ku spokojnému a naplnenému životu. Tovary sú spoľahlivé, dlhodobo slúžiace, opraviteľné a napokon recyklovateľné.

Vidiecke sídla aj mestá sú plne energeticky samozásobené, s úplným kolobehom pitnej a úžitkovej vody.

To, kto žije na vidieku a v mestách si ľudia slobodne volia podľa svojich životných preferencií a záujmov, vzájomná migrácia počas života je však možná , pretože človek sa počas života vyvíja a chce žiť tam, kde spoločnosti prinesie najväčší úžitok.

Územie Dŕžavy je chránené neveľkou, ale veľmi dobre vycvičenou a vyzbrojenou armádou, ktorá je schopná ubrániť krajinu pred nebezpečenstvami zo zeme i zo vzduchu. Samotné obyvateľstvo je dobre branne pripravené a schopné armáde okamžite pomôcť  pri akejkoľvek forme nebezpečenstva vyvolaného okolím , nešťastiami alebo aj prírodou. Napriek tomu je za hlavnú formu bezpečnosti považované dobré spolužitie s okolitými krajinami , vzájomná pomoc a spolupráca.

Prírodné zdroje vrátane pôdy sú vo  vlastníctve všetkých občanov, v správe obcí (vidieckych a mestských spoločenstiev) ktoré na nich žijú. Je zavedené prideľovanie pozemkov pre rodiny a rody v primeranej veľkosti, s právom trvalého usadenia, užívania ako aj dedenia tohto práva.

Pozemky pre potreby hromadnej výroby potravín a tovarov si výrobné organizácie prenajímajú za týmto účelom od obcí. Použitie pozemkov obce pre spoločenské účely a stavby možné len so súhlasom obyvateľov obce, ktorá za to dostáva od Dŕžavy primerané náhrady.“

ATĎ….