Pokračujeme v téme “KOPNÉ PRÁVO” z predchádzajúcich dvoch relácií.

 1. Hospodárenie

 Cieľom hospodárenia je zabezpečiť pre členov komunity – Občiny a Dŕžavy Základné životné potreby na ktoré bude mať každý nárok a to buď titulom podielu na práci pre spoločnosť alebo titulom sociálneho zabezpečenia na ktorom sa členovia komunity dohodli.

 • Úplne nanovo treba stanoviť systém hospodárskych zásad a vzťahov. V časoch, z ktorých pochádzajú naše informácie o KP, zrejme na zabezpečenie základných životných potrieb stačili jednoduché a viac-menej miestne výrobné jednotky či už sa to týka potravín alebo spotrebných predmetov.
 • Dobrý princíp má napríklad Trojčlennosť sociálnej organizácie keď predpokladá právo na
 • Základné životné potreby (ZŽP) a tiež ukladá základnú pracovnú povinnosť (ZZP) – alebo tiež Príspevkový systém Michaela Tellingera známy ako “UBUNTU”

Samozrejme je treba vytvoriť také kultúrne prostredie v ktorom občania považujú prácu pre spoločenstvo nie za povinnosť ale za česť a cnosť slúžiť komunite. Tak ako je cťou získať občiansku príslušnosť k Občine tak je cťou pre ňu pracovať.

 • Treba definovať VLASTNÍCTVO – osobné, komunitné, spoločenské. Napr.:
  • OSOBNÉ – je to , čo si človek zadováži vlastnou prácou a výmenou za vlastnú prácu; nemôže to byť nič čo človeka prežije. Také veci má len zapožičané od predkov a je povinný ich udržiavať pre svojich potomkov
  • KOMUNITNÉ  (rodinné, občinové) – všetky nehnuteľnosti ležiace na území komunity. Tieto komunita využíva alebo prenajíma občanom aj Dŕžave. Ďalej to čo komunita vybuduje, vyrobí alebo vymení za vlastné prostriedky.
  • SPOLOČENSKÉ – všetky prírodné zdroje, energetika, doprava a spoje, odpady, prostriedky meny, prostriedky obrany

Treba definovať PRÁCU a jej CENU.

  • Prácu je treba oddeliť od mzdy a stanoviť cenu na základe času bez ohľadu na kvalifikovanosť ale s ohľadom na náročnosť podmienok (nočná, nebezpečná…)
  • Treba zrušiť zamestnanecký pomer.
  • – Práca je individuálna – živnostník,
  • – skupinová s rovnakými právami založená zmluvnej dohode ako družstvo
  • a potom služobný pomer pre Dŕžavu – ako dnes štátny zamestnanec
 1. Obrana
 • Povinná civilná služba pre všetkých obyvateľov podľa zdravotných dispozícií.
 • Výchova k vlastenectvu a láske k národu
 • Potravinová sebestačnosť
 • Bratské spolužitie národov
 • Profesionálna armáda

Toto veľmi dobre rozpracoval pán Peter Švec – píše o tom články na blogoch

 1. Spravodlivosť
 • Prijať spoločenskú dohodu – „ÚSTAVU“ pre riešenie potrieb „Rozvinutej“ spoločnosti
 • Rozhodovanie na základe prirodzených – zvykových pravidiel + sudcovia ako osoby s najvyššou morálnou autoritou v spoločnosti
 • Trest a výkon trestu si navrhuje priestupca, v prípade neplnenia nápravných opatrení totálne ignorovanie zo strany spoločnosti (zverejnenie údajov o priestupcovi)
 • Prostriedky pre obranu spoločnosti pred fyzickým aj psychickým násilím
 1. Výchova
 • Podpora a rozvíjanie geneticky daných vlastností každého jedinca – nekaziť, nesiliť
 • Vyšší mravný princíp už od mala v rodine
 • Láska (úcta) k Bohu-Človeku, rodine, národu, vlasti
 • Celostný prístup – vzdelávanie umelecko-vedecky-filozofické a predovšetkým mravné
 1. Zdravie
 • Radostný spôsob života, ciele len pre radosť, žiadne vytýčené plány spoločnosti len udržovanie rezerv na prežitie
 • Zdravá výživa, pestovanie samoliečebných postupov, zdravotné cvičenie
 • Rýchla prvá pomoc a klasická medicína hlavne pre somatické poruchy ktoré vždy budú