VÝCHODISKO Z PREBIEHAJÚCEHO ÚPADKU

Predslov 

Vedomí si zodpovednosti pred generáciou našich dedí a vnukov predkladáme program pre záchranu našej vlasti ako slobodného a plne zvrchovaného štátu – SLOVENSKA. Slobodný a šťastný život Slovákov a ostatných národností žijúcich na území Slovenska je možný prijatím programu na ktorom sa zjednotí náš národ a vyberie si pre jeho realizáciu ľudí vysoko mravných, oddaných Slovensku, zodpovedných voči národu a plne kompetentných ku napĺňaniu programu.

Program nadväzuje na dejinnú tradíciu – prvé štátne útvary na stredoeurópskom území vedené zjednotiteľmi a ochrancami národa … Rastic, Svätopluk … cez novodobé osobnosti … Ľ.Štúr, J.M.Hurban..a ďalej … Majster J. Maliarik, M.R. Štefánik … Program nadväzuje na hlboké duchovné korene nášho národa a prirodzený poriadok na Zemi daný Stvoriteľom.

Zámerom programu je dosiahnutie harmonického života slovenského národa v spoločenstve slobodných národov. Niektoré zásady programu je potrebné uskutočniť ihneď aby bolo možné ďalej slobodne žiť, niektoré si vyžiadajú čas dvoch, troch  i viacerých generácií.

Odmietame „Programy obnovy“ organizované EÚ ktoré zadĺžili naše deti a vnukov na celé generácie a robia z nich nesvojprávnych otrokov.

Uskutočnenie programu nevyžaduje žiadne financie a už vôbec nie cudzie zdroje. Potrebná je nezlomná vôľa a vzdelaní vlastenci slúžiaci národu.

Program nie je obrátený proti žiadnym iným národom, naopak, svojim príkladom nabáda k uplatneniu rovnakých duchovných princípov ku všeobecnému úžitku.

Program a jeho uskutočňovanie je postavené na troch princípoch, ktoré sa odrážajú v každom bode programu:

 1. Občiansky princíp:

viditeľnosť a priehľadnosť každého konania , možnosť zapojenia sa do správy vecí verejných pre každého občana

Každému občanovi sú zrejmé ciele a postupy

 1. Duchovný princíp:

spoznanie prirodzených princípov a hodnôt daných Stvoriteľom, budovanie rodiny a národa, mravnosť, svedomie, konanie dobra

 1. Sociálny princíp:

prednosť má záujem spoločnosti/národa, vyvažuje sa ochranou slobody a spravodlivosti pre každého jednotlivca

Dôležitosť konania pre spoločnosť pri rešpektovaní slobody jednotlivca

PROGRAM:

 1. Svojbytnosť a zvrchovanosť

 Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti Slovenskej republiky

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že je našou vôľou slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta pokiaľ sú v súlade s našimi hodnotami a zákonmi.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992

 • Slovensko zaisťuje obranu územnej celistvosti a vlastnej suverenity
 • Medzinárodné zmluvy ktorých výklad odporuje ústave Slovenskej republiky nie sú v Slovenskej republike vykonateľné
 • Pôda, voda, vzduch a prírodné zdroje nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky sú spoločným majetkom občanov Slovenska
 • Dorozumievajúcim jazykom na celom území Slovenska je jazyk slovenský
 • Slovenskí občania vrátane príslušníkov národnostných menšín sú považovaní za súčasť Slovenského národa. Tým nie sú dotknuté práva príslušníkov národnostných menšín na používanie vlastného jazyka a kultúry.
 • Platidlom na území Slovenska je vlastná peňažná jednotka ktorú emituje Slovenská národná banka podľa potrieb národného hospodárstva
 1. Rodina, výchova
 • Rodina, ktorú tvoria otec, matka, deti, starí rodičia, vnuci je základom života slovenskej spoločnosti (Platí aj pre náhradnú rodinu a osvojené deti)
 • Podpora prirodzených princípov rodinného života, súdržnosť, vzájomná pomoc, úcta k starším, zodpovednosť rodičov za deti a dospelých detí za rodičov v dôchodkovom veku
 • Finančná a materiálna pomoc pri získaní a zariaďovaní bytu pre mladé rodiny, finančná a materiálna pomoc po narodení detí
 • Výchova mladej generácie v duchu vlastenectva a občianskej zodpovednosti -poznanie slovenských a slovanských dejín, pestovanie národných tradícií
 • Podpora a rozvíjanie geneticky daných, jedinečných vlastností každého jednotlivca,všestranný fyzický, intelektuálny, mravný a duchovný rozvoj detí
 • Vzdelávací systém založený na celostnom princípe: MATERIÁLNO – DUCHOVNO a ZRUČNOSTI – VEDOMOSTI – TVORIVOSŤ , viesť k vlastnej iniciatíve, slobode a kritickému mysleniu
 • Na základe prirodzeného poriadku stanoviť, pestovať a rozvíjať stupnicu hodnôt
 1. Spravovanie spoločnosti
 • Samospráva stavaná zdola až po najvyššie miesta v štáte na základe výberu osvedčených a činne kompetentných osobností, títo sa trvale zodpovedajú tým od ktorých dostali dôveru a poverenie – odvolateľnosť
 • Zaviesť štatút občana – príslušníka obce ktorý mu udeľuje zastupiteľstvo obce. Občan má voči obci povinnosti a užíva práva.
 • Delegovanie kompetencií zdola nahor vrátane výberu daní a poplatkov
 • Vytváranie prirodzených komunít v miestach trvalého pobytu, spájanie týchto komunít do sebestačných regiónov, programy svojpomoci a vzájomnej pomoci,
 • Riešenie poriadku a občianskych sporov v základných stupňoch samosprávy, rady starších
 • Na miestach v správe spoločnosti len občania trvalým pobytom a občianstvom Slovenska a znalosťou slovenského jazyka,u týchto osôb zákaz ukladania cenností a finančných prostriedkov v zahraničí
 • Funkčný postup nie je sprevádzaný zvyšovaním finančného ohodnotenia
 1. Zaisťovanie životných potrieb, hospodárenie
 • Správu hospodárskeho života zabezpečuje štát, tento spravuje strategické podniky a vytvára zdroje pre spoločnosť
 • Efektívne využívanie pozemkov zabezpečuje a spravuje obec;obec dáva do užívania (prenajíma) pozemky pre súkromníkov, firmy a pre potreby verejného záujmu za čo dostáva odplatu.
 • Každý občan má nárok na pridelenie primeraného pozemku pre vlastné dôstojné bývanie.Tento nárok je dedičný
 • Prírodné a strategické zdroje, energetika a komunikácie sú v správe národa. (Rozvody elektriny, plynu, vody, kanalizácie, spracovanie odpadov, ekológia)
 • Zaistenie potravinovej sebestačnosti v základných potravinách, domáce spracovateľské a potravinárske reťazce
 • Zhodnocovanie domácej surovinovej základne,obchodovanie prevažne s výrobkami s vysokou pridanou hodnotou
 • Obchodovanie na základe čestnosti, nezneužívať núdzu alebo slabšie postavenie partnera
 • Slovenskú národnú banku a Národnú poisťovňu spravuje štát,  bezúročné finančníctvo
 • Podnikanie vo všetkých formách, štátne, družstevné, súkromné
 • Podpora vedy, kultúry a tvorivej činnosti obyvateľstva v prospech človeka a nie proti nemu
 • Štátni zamestnanci sú na svoje pozície systematicky pripravovaní.Celoživotné vzdelávanie, vedomostný a skúsenostný prístup
 • Rovnaké možnosti pre rast a uplatnenie každého občana ( Kapitál sa nededí, neexistujú autorské práva)
 1. Zdravie
 • Preventívne programy ochrany zdravia, cielené zvyšovanie prirodzenej imunity, zdravá strava z blízkeho regiónu, potraviny liekom
 • Bezplatná základná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov spoločne s povinnosťou dbať o svoje zdravie
 • Rovnoprávne postavenie všetkých druhov medicíny, alopatická, alternatívna, celostná
 • Prevencia proti užívaniu návykových látok
 • Ochrana životného prostredia pri všetkých spoločenských aj súkromných aktivitách. (Znižovanie spotreby energií, nevyrábať nadbytočne, ekologická výroba potravín a vecí životnej potreby)
 1. Spravodlivosť
 • Ústava zabezpečujúca realizáciu tohto programu
 • Kodifikovať princípy zvykového práva, ustanovenie občanov s prirodzenou autoritou ako sudcov z ľudu
 • Rovnosť práv a povinností pred zákonom, každý občan sa musí reálne a v čase, kedy to má pre neho ešte význam, domôcť svojich práv pred nezávislými súdmi.
 • Občanovi nemôže byť bez náhrady spôsobená škoda konaním jednotlivcov, organizácií alebo správnych orgánov
 • Pre priestupcov sa uprednostňuje výchova a morálna náprava pred izoláciou.Priestupca a trest je zverejnený v komunite v ktorej žije.

7. Obrana a zahraničné vzťahy

 • Mierové spolužitie s ostatnými národmi na základe vybudovaného prirodzeného rešpektu voči sebe.Vzájomné vzťahy budovať na dôvere a princípoch jednoty myšlienok, slov a činov
 • Spolupráca na základe vzájomne výhodných zmlúv a dohôd
 • Osobitnú pozornosť venovať vzťahom k národom ktoré sú Slovákom duchovne a kultúrne najbližšie a to sú český a poľský národ s výhľadom na spoluprácu slovanských národov.
 • Bezpečnosť založená predovšetkým na dobrých mravoch spoločnosti a bratskom spolužití okolitých národov
 • Branná výchova a civilná služba pre všetkých obyvateľov podľa zdravotných dispozícií.
 • Dobre vycvičená a vybavená profesionálna armáda zameraná na obranu územnej celistvosti Slovenska a kontrolu hraníc
 • Výchova kadetov, udržiavanie aktívnych záloh
 • Akčné – krízové plány civilnej obrany obcí pre rôzne situácie, domobrana
 • Hasičské a záchranárske zložky

Je potrebné sa po celonárodnej diskusii zjednotiť na PROGRAME. Do života ho bude uvádzať strana/ hnutie, ktorá sa s ním stotožní a VYBERIE si vodcu, ktorý bude HODNÝ  toho, aby program uskutočnil.

Slovensko 10.12. 2020

Revízia 21.3.2021