Predslov 

Vedomí si zodpovednosti pred generáciou našich dedí a vnukov predkladáme program pre záchranu našej vlasti ako slobodného a plne suverénneho štátu – SLOVENSKA. Slobodný a šťastný život Slovákov a ostatných národností žijúcich na území Slovenska je možný len prijatím programu na ktorom sa zjednotí náš národ a vyberie si pre jeho realizáciu ľudí vysoko mravných, oddaných Slovensku, zodpovedných voči národu a plne kompetentných ku napĺňaniu programu.

Program nadväzuje na dejinnú tradíciu – prvé štátne útvary na stredoeurópskom území vedené zjednotiteľmi a ochrancami národa – Rastic, Svätopluk… cez novodobé osobnosti – Ľ.Štúr, J.M.Hurban a ďalej… Majster J. Maliarik, M.R. Štefánik… Program nadväzuje na hlboké duchovné korene nášho národa a prirodzený poriadok na Zemi daný Bohom – Stvoriteľom.

Program znamená trvalé riešenie spoločenského života Slovenska v spoločenstve slobodných národov. Niektoré zásady je treba uskutočniť ihneď aby bolo možné ďalej slobodne žiť, niektoré si vyžiadajú čas dvoch aj troch generácií. Uskutočnenie programu nevyžaduje žiadne financie a už vôbec nie cudzie zdroje. Potrebná je nezlomná vôľa a vzdelaní vlastenci slúžiaci národu.

Program nie je obrátený proti žiadnym iným národom, naopak, svojim príkladom nabáda k uplatneniu rovnakých duchovných princípov ku všeobecnému úžitku.

Program a jeho uskutočňovanie je postavené na troch zásadách

 • Viditeľnosť a priehľadnosť každého konania verejnej správy spoločnosti.
 • Vyváženosť konania vo vzťahu jednotlivec – spoločnosť.
 • Sloboda so zodpovednosťou riadená svedomím, služba spoločnosti.

PROGRAM ZNIE:

 1. Naplnenie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. 7. 1992
 • Slovensko zaisťuje obranu vlastnej suverenity a celistvosti.
 • Slovenské zákony majú prednosť pred medzinárodnými zmluvami.
 • Pôda, voda a prírodné zdroje sú majetkom občanov Slovenska a nie je možné ich predávať.
 • Dorozumievajúcim jazykom na celom území Slovenska je jazyk slovenský.
 • Slovenskí občania vrátane príslušníkov národnostných menšín sú považovaní za súčasť Slovenského národa. Tým nie sú dotknuté práva príslušníkov národnostných menšín na používanie vlastného jazyka a kultúry.
 • Platidlom na území Slovenska je vlastné obeživo (jednotka RASTIC?) ktoré emituje národný správca obeživa podľa potrieb národného hospodárstva.
 1. Rodina, výchova
 • Organizácia Slovenska je založená na prirodzenej rodine, ktorú tvoria otec, matka, deti, starí rodičia, vnuci.
 • Upevňovanie a podpora prirodzených princípov rodinného života, súdržnosť, vzájomná pomoc, úcta k starším, deťom to najlepšie.
 • Výchova mladej generácie v duchu vlastenectva a občianskej zodpovednosti a úcte k starším.
 • Podpora a rozvíjanie geneticky daných vlastností každého jedinca.
 • Všestranný duchovný, mravný, intelektuálny a fyzický rozvoj detí.
 • Vzdelávací systém založený na celostnom princípe: materiálno – duchovno a zručnosti – vedomosti – tvorivosť.
 • Ťažisko sociálnej politiky je na rodine a obci.
 1. Spravovanie spoločnosti
 • Samospráva stavaná zdola až po najvyššie miesta v štáte na základe výberu osvedčených a kompetentných osobností, títo sa trvale zodpovedajú tým od ktorých dostali dôveru a poverenie – odvolateľnosť (KP).
 • Zaviesť štatút občana – príslušníka obce ktorý udeľuje zastupiteľstvo obce. Občan obce má voči obci povinnosti a užíva práva.
 • Delegovanie kompetencií zdola nahor vrátane výberu daní a poplatkov.
 • Vytváranie prirodzených komunít v miestach trvalého pobytu, spájanie týchto komunít do sebestačných regiónov, programy svojpomoci a vzájomnej pomoci.
 • Akčné – krízové plány civilnej obrany pre rôzne situácie.
 • Na dôležitých miestach v štátnej správe len občania trvalým pobytom a občianstvom Slovenska.
 1. Hospodárenie
 • Správu hospodárskeho života zabezpečuje štát, ktorý vytvára zdroje pre spoločnosť.
 • Pozemky vo vlastníctve národa a v správe obcí.
 • Prírodné a strategické zdroje, energetika a komunikácie v správe národa.
 • Zaistenie potravinovej sebestačnosti v základných potravinách, domáce spracovateľské a potravinárske reťazce.
 • Zhodnocovanie domácej surovinovej základne a obchodovanie prevažne s výrobkami s vysokou pridanou hodnotou
 • Zriadenie správcu obeživa pre potreby občanov aj podnikov.
 • Žiadne finančné pôžičky od zahraničných inštitúcií.
 • Poisťovníctvo v správe národa.
 • Podpora vedy, kultúry a tvorivej činnosti obyvateľstva.
 • Podpora masovokomunikačných prostriedkov, politických a spoločenských aktivít len z domácich zdrojov.
 • Štátni úradníci sú na svoje pozície systematicky pripravovaní.
 1. Zdravie
 • Zdravá strava z blízkeho regiónu, potraviny liekom.
 • Prístup k základnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov (zdarma).
 • Zdravý životný štýl vyplývajúci z poznania materiálnych a duchovných princípov života, život so svedomím, v harmónii a rovnováhe so sebou a svojim okolím.
 • Princíp celostnej medicíny a preventívne programy ochrany zdravia.
 • Robiť aktivity pre potláčanie užívania návykových látok.
 • Pestovanie životného prostredia pri všetkých spoločenských aj súkromných aktivitách.
 • Pestovanie národných tradícií.
 1. Spravodlivosť
 • Ústava odpovedajúca realizácii tohto programu.
 • Kodifikovať princípy prirodzeného práva, riešiť rozpory už v základných stupňoch samosprávy, ustanovenie občanov s prirodzenou autoritou ako sudcov z ľudu.
 • Rovnosť pred zákonom, každý občan sa musí reálne a v čase, kedy to má pre neho ešte význam, domôcť svojich práv pred nezávislými súdmi.
 • Občanovi nemôže byť bez náhrady spôsobená škoda konaním jednotlivcov alebo správnych orgánov.
 • Pre priestupcov sa uprednostňujú morálne tresty pred izoláciou.
 1. Obrana a zahraničné vzťahy
 • Rovnocenné vzťahy s ostatnými národmi a štátmi na základe vybudovaného prirodzeného rešpektu voči sebe.
 • Mierové spolužitie.
 • Spolupráca na základe obojstranne a viacstranne výhodných zmlúv a dohôd.
 • Osobitnú pozornosť venovať vzťahom k národom ktoré sú Slovákom duchovne a kultúrne najbližšie a to sú Český a Poľský národ.
 • Bezpečnosť založená predovšetkým na dobrých mravoch spoločnosti a bratskom spolužití okolitých národov.
 • Povinná civilná služba pre všetkých obyvateľov podľa zdravotných dispozícií.
 • Dobre cvičná a vybavená profesionálna armáda zameraná na obranu územnej celistvosti Slovenska a kontrolu hraníc.
 • Udržiavanie aktívnych záloh, domobrana.
 • Hasičské a záchranárske zložky.

Program je potrebné podrobiť celonárodnej diskusii. Uskutoční ho strana/ hnutie, ktoré sa s ním stotožní a VYBERIE si vodcu, ktorý bude HODNÝ  toho aby program uskutočnil.