Predslov 

My, občania Slovenska, majúc úctu k duchovnému dedičstvu našich dávnych predkov, k ich skúsenostiam a z nich získanej múdrosti, zanechanej nám, ich potomkom a dedičom Slovenska, v podobe ľudových porekadiel, prísloví, povestí a rozprávok, jasne rozlišujúci DOBRO a ZLO, riadiac sa zdravým sedliackym rozumom a SVEDOMÍM, uzhodli sme sa na predloženom PROGRAME.

Program je založený na troch princípoch:

 1. Občiansky princíp:

Občania, ako zvrchovaní a legitímni majitelia územia vymedzeného hranicami Slovenska majú právo byť pravdivo a objektívne informovaní, rozhodovať a byť zapojení do správy vecí verejných.

 1. Duchovný princíp:

ČLOVEK je Prírodou (Stvoriteľom) vybavený schopnosťami

 • rozumovo poznávať SVET
 • rozlišovať DOBRO a ZLO
 • SLOBODNE , to znamená so ZODPOVEDNOSŤOU sa rozhodovať a na základe toho konať
 1. Sociálny princíp:

Vyváženosť spoločenských dejov z hľadiska pomeru záujmov spoločnosti a jednotlivca s tým že záujmy spoločnosti majú prednosť pred záujmami jednotlivca pri plnom rešpektovaní slobody a práv jednotlivca

PROGRAM:

 1. Svojbytnosť a zvrchovanosť

 Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti Slovenskej republiky

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že je našou vôľou slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta pokiaľ sú v súlade s našimi hodnotami a zákonmi.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992

 • Slovensko zaisťuje obranu územnej celistvosti a vlastnej suverenity
 • Medzinárodné zmluvy ktorých výklad odporuje ústave Slovenskej republiky nie sú v Slovenskej republike vykonateľné
 • Pôda, voda, vzduch a prírodné zdroje nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky sú spoločným majetkom občanov Slovenska
 • Dorozumievacím jazykom na celom území Slovenska je jazyk slovenský
 • Slovenskí občania vrátane príslušníkov národnostných menšín sú považovaní za súčasť Slovenského národa. Tým nie sú dotknuté práva príslušníkov národnostných menšín na používanie vlastného jazyka a kultúry.
 • Platidlom na území Slovenska je vlastná peňažná jednotka ktorú emituje Slovenská národná banka podľa potrieb národného hospodárstva
 1. Rodina, výchova, vzdelávanie
 • Rodina, ktorú tvoria otec, matka, deti, starí rodičia, vnuci je základom života slovenskej spoločnosti. Toto platí aj pre náhradnú rodinu a osvojené deti
 • Podpora prirodzených princípov rodinného života, súdržnosť, vzájomná pomoc, úcta k starším, zodpovednosť rodičov za deti a dospelých detí za rodičov v dôchodkovom veku
 • Finančná a materiálna pomoc pri získaní a zariaďovaní bytu pre mladé rodiny, finančná a materiálna pomoc po narodení detí
 • Výchova mladej generácie v duchu vlastenectva a občianskej zodpovednosti, poznanie slovenských a slovanských dejín, pestovanie národných tradícií
 • Podpora a rozvíjanie geneticky daných, jedinečných vlastností každého jednotlivca, všestranný fyzický, intelektuálny, mravný a duchovný rozvoj detí
 • Vzdelávací systém založený na celostnom princípe:
  • MATERIÁLNO – DUCHOVNO
  • ZRUČNOSTI – VEDOMOSTI – TVORIVOSŤ
  • Vlastná iniciatíva, sloboda a kritické myslenie
 • Na základe prirodzeného poriadku stanoviť, pestovať a rozvíjať stupnicu hodnôt
 1. Spravovanie spoločnosti
 • Samospráva stavaná zdola až po najvyššie miesta v štáte na základe výberu osvedčených a činne kompetentných osobností, títo sa trvale zodpovedajú tým od ktorých dostali dôveru a poverenie – odvolateľnosť
 • Zaviesť štatút občana – príslušníka obce ktorý mu udeľuje zastupiteľstvo obce. Občan má voči obci povinnosti a užíva práva.
 • Delegovanie kompetencií zdola nahor vrátane výberu daní a poplatkov
 • Vytváranie prirodzených komunít v miestach trvalého pobytu, spájanie týchto komunít do sebestačných regiónov, programy svojpomoci a vzájomnej pomoci,
 • Riešenie poriadku a občianskych sporov v základných stupňoch samosprávy, rady starších
 • Na miestach v správe spoločnosti len občania trvalým pobytom a občianstvom Slovenska a znalosťou slovenského jazyka,u týchto osôb zákaz ukladania cenností a finančných prostriedkov v zahraničí,
 • Funkčný postup nie je sprevádzaný zvyšovaním finančného ohodnotenia
 1. Zaisťovanie životných potrieb, hospodárenie
 • Správu hospodárskeho života zabezpečuje štát, tento spravuje strategické podniky a vytvára zdroje pre spoločnosť
 • Efektívne využívanie pozemkov zabezpečuje a spravuje obec, obec dáva do užívania (prenajíma) pozemky pre súkromníkov, firmy a pre potreby verejného záujmu za čo dostáva odplatu.
 • Každý občan má nárok na pridelenie primeraného pozemku pre vlastné dôstojné bývanie.Tento nárok je dedičný
 • Prírodné a strategické zdroje, energetika a komunikácie sú v správe národa. Rozvody elektriny, plynu, vody, kanalizácie, spracovanie odpadov, ekológiu spravuje štát
 • Zaistenie potravinovej sebestačnosti v základných potravinách, domáce spracovateľské a potravinárske reťazce
 • Zhodnocovanie domácej surovinovej základne, obchodovanie prevažne s výrobkami s vysokou pridanou hodnotou
 • Obchodovanie na základe čestnosti, nezneužívať núdzu alebo slabšie postavenie partnera
 • Slovenskú národnú banku a Národnú poisťovňu spravuje štát,  bezúročné finančníctvo
 • Podnikanie vo všetkých formách, štátne, družstevné, súkromné
 • Podpora vedy, kultúry a tvorivej činnosti obyvateľstva v prospech človeka a nie proti nemu
 • Štátni zamestnanci sú na svoje pozície systematicky pripravovaní, celoživotné vzdelávanie, vedomostný a skúsenostný princíp
 • Rovnaké možnosti pre rast a uplatnenie každého občana,  kapitál sa nededí,  neexistujú autorské práva
 1. Zdravie
 • Preventívne programy ochrany zdravia, cielené zvyšovanie prirodzenej imunity, zdravá strava z blízkeho regiónu, potraviny liekom
 • Bezplatná základná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov spoločne s povinnosťou dbať o svoje zdravie
 • Rovnoprávne postavenie všetkých druhov medicíny, alopatická, alternatívna, celostná
 • Prevencia proti užívaniu návykových látok
 • Ochrana životného prostredia pri všetkých spoločenských aj súkromných aktivitách,znižovanie spotreby energií, nevyrábať nadbytočne, ekologická výroba potravín a vecí životnej potreby
 1. Spravodlivosť
 • Ústava zabezpečujúca realizáciu tohto programu
 • Ustanovenie občanov s prirodzenou autoritou ako sudcov z ľudu
 • Rovnosť práv a povinností pred zákonom, každý občan sa musí reálne a v čase, kedy to má pre neho ešte význam, domôcť svojich práv pred nezávislými súdmi.
 • Občanovi nemôže byť bez náhrady spôsobená škoda konaním jednotlivcov, organizácií alebo správnych orgánov
 • Pre priestupcov sa uprednostňuje výchova a morálna náprava pred izoláciou.Priestupca a trest je zverejnený v komunite v ktorej žije.

 Obrana a zahraničné vzťahy

 • Mierové spolužitie s ostatnými národmi na základe vybudovaného prirodzeného rešpektu voči sebe. Vzájomné vzťahy budovať na dôvere a princípoch jednoty myšlienok, slov a činov
 • Spolupráca na základe vzájomne výhodných zmlúv a dohôd
 • Osobitnú pozornosť venovať vzťahom k národom ktoré sú Slovákom duchovne a kultúrne najbližšie a to sú český a poľský národ s výhľadom na spoluprácu slovanských národov.
 • Bezpečnosť založená predovšetkým na dobrých mravoch spoločnosti a bratskom spolužití okolitých národov
 • Branná výchova a civilná služba pre všetkých obyvateľov podľa zdravotných dispozícií.
 • Dobre vycvičená a vybavená profesionálna armáda zameraná na obranu územnej celistvosti Slovenska a kontrolu hraníc
 • Výchova kadetov, udržiavanie aktívnych záloh
 • Akčné – krízové plány civilnej obrany obcí pre rôzne situácie, domobrana
 • Hasičské a záchranárske zložky

Je potrebné sa po celonárodnej diskusii zjednotiť na PROGRAME. Do života ho bude uvádzať strana/ hnutie, ktorá sa s ním stotožní a VYBERIE si vodcu, ktorý bude HODNÝ  toho, aby program uskutočnil.

Revízia: 28.6.2021